Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Оголошення про заміщення вакантних посад в Департаменті головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України (5.12.2023) (від 05.12.2023)
Опубліковано 06 грудня 2023 року о 09:00

Департамент головної інспекції та дотримання прав людини є самостійним структурним підрозділом центрального органу управління поліції, який здійснює контроль за службовою діяльністю структурних підрозділів центрального органу національної поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції (далі – органи (підрозділи) поліції).

Діяльність Департаменту зосереджено, насамперед, на сприянні вдосконаленню службової діяльності працівників органів поліції та зміцненню їх службової дисципліни, а також здійснення реалізації державної політики у сфері дотримання прав людини під час надання поліцейських послуг та є уповноваженим підрозділом з питань дотримання гендерної рівності.

Основними завданнями Департаменту є:

1. Участь у реалізації заходів з контролю за службовою діяльністю органів (підрозділів) поліції, оптимізації управлінських процесів, сприяння ефективній професійній діяльності поліцейських, державних службовців та інших працівників органів (підрозділів) поліції (далі – працівники поліції), дотриманням ними службової дисципліни, а також проведення службових розслідувань.

2. Моніторинг діяльності органів (підрозділів) поліції з метою виявлення тенденцій та чинників, які негативно впливають на ефективність виконання поліцейськими покладених на них завдань і функцій, ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення, у тому числі шляхом надання пропозицій та рекомендацій керівництву органів (підрозділів) поліції.

3. Забезпечення реалізації в органах (підрозділах) поліції принципу дотримання прав людини під час застосування поліцейських заходів.

4. Здійснення координації діяльності, організаційно-методичного й інформаційного забезпечення підрозділів головної інспекції ГУНП та підрозділів організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб ГУНП, у тому числі шляхом участі в підборі, професійному навчанні, мотивуванні працівників, контролю за їх роботою, а також упровадження та застосування в їх діяльності ефективних методів, критеріїв, алгоритмів, механізмів та інструментів підтримки і контролю.

5. Здійснення координації діяльності у сфері захисту персональних даних, у тому числі за допомогою організаційних заходів, а також визначення переліку та складу таких заходів, спрямованих на безпеку обробки цих даних, з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, інформаційної безпеки.

6. Здійснення дистанційного зовнішнього контролю за організацією роботи із затриманими особами, забезпечення їх прав, дотримання процесуальних гарантій при внесенні інформації до інформаційної підсистеми автоматизованого обліку дій із затриманими особами інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

7. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення та усунення проявів дискримінації в діяльності органів (підрозділів) поліції.

Доступні вакантні посади Департаменту: 

Посада заступника начальника Департаменту – начальника управління підтримки та контролю.

Основні завдання:

участь в реалізації заходів з контролю за службовою діяльністю органів (підрозділів) поліції, оптимізації управлінських процесів, сприяння ефективній професійній діяльності поліцейських, державних службовців та інших працівників органів (підрозділів) поліції, дотримання ними службової дисципліни, а також проведенні службових розслідувань;

моніторинг діяльності органів (підрозділів) поліції з метою виявлення тенденцій та чинників, які негативно впливають на ефективність виконання поліцейськими покладених на них завдань і функцій, ужиття в межах компетенції заходів щодо усунення, у тому числі шляхом надання пропозицій та рекомендацій керівництву органів (підрозділів) поліції;

забезпечення контролю за якісним та ефективним виконанням завдань, покладених на управління підтримки та контролю;

аналіз управлінської діяльності керівників органів/підрозділів поліції та розроблення пропозицій щодо її вдосконалення;

прийняття рішень про створення постійно діючих мобільних груп, для проведення цільових перевірок стану організації службової діяльності органів (підрозділів) поліції та надання їм практичної допомоги і підтримки.

участь в оптимізації управлінських процесів, сприяння ефективній професійній діяльності поліцейських, державних службовців та інших працівників органів (підрозділів) поліції та здійснення контролю за службовою діяльністю органів (підрозділів) поліції;

забезпечення координації службової діяльності підрозділів головної інспекції Головних управлінь в областях, м. Києві та надання їм практичної та методичної допомоги;

організація проведення інспектувань, контрольних, цільових перевірок службової діяльності органів (підрозділів) поліції;

здійснення службових перевірок за фактами винесення місцевими радами резолюцій недовіри керівникам органів (підрозділів) поліції, контроль за проведенням таких перевірок в органах (підрозділах) поліції.

Посади старшого інспектора з особливих доручень та старших інспекторів управління підтримки та контролю Департаменту.

Серед основних завдань:

2.1. участь у проведенні інспектувань, контрольних та цільових перевірок службової діяльності органів (підрозділів) поліції, державних установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, а також надання їм практичної допомоги;

2.2. участь у роботі постійно діючих мобільних груп Департаменту з проведення цільових перевірок службової діяльності органів (підрозділів) поліції та наданні їм практичної допомоги та підтримки;

2.3. моніторинг та перевірка службової діяльності поліції з метою виявлення проблемних питань у роботі;

2.4. підготовка рекомендацій керівництву органів (підрозділів) поліції щодо поліпшення та оптимізації службової діяльності, усунення негативних чинників, що на неї впливають;

2.5. отримання зворотного зв’язку від осіб, які зверталися до поліції, з метою оцінки якості, повноти та ефективності надання поліцейських послуг та оперативності реагування;

2.6. здійснення виїздів у службові відрядження та внесення пропозицій щодо заходів реагування за їх результатами;

2.7. забезпеченні координації роботи з головними управліннями Національної поліції в областях та м. Києві;

2.8. реалізації заходів з контролю за службовою діяльністю органів (підрозділів) поліції, оптимізації управлінських процесів, сприяння ефективній професійній діяльності працівників поліції, дотримання ними службової дисципліни;

2.9. у межах компетенції разом із структурними підрозділами Центрального органу управління поліції розроблення заходів, спрямованих на дотримання органами (підрозділами) поліції законності при прийнятті та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення або інші події.

2.10. узагальнення, оцінка та аналіз інформації, отриманої під час виконання покладених на Департамент завдань, підготовка пропозицій і рекомендацій щодо усунення негативних тенденцій та чинників;

2.11. забезпечення підготовки та проведення нарад, конференцій, семінарів;

2.12. розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення, скасування або введення нових форм звітності та інших документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

2.13. моніторинг, збирання, накопичення, систематизація та аналіз результатів діяльності органів (підрозділів) поліції з метою виявлення тенденцій та чинників, які негативно впливають на ефективність виконання працівниками поліції покладених на них завдань і функцій, подання керівництву пропозицій щодо вжиття заходів з метою їх усунення;

2.14. ведення обліків порушень службової дисципліни і надзвичайних подій за участю працівників поліції, аналіз та узагальнення такої інформації, підготовка пропозицій керівництву щодо вжиття відповідних профілактичних заходів;

2.15. забезпечення технічного супроводу діяльності Департаменту, робочих станцій працівників, налаштування і підтримання у працездатному стані серверного та телекомунікаційного обладнання, інформаційних платформ та підсистем.

3. Посада старшого інспектора управління організації службових розслідувань Департаменту.

Серед основних завдань:

3.1. проведення службових розслідувань за відомостями про порушення поліцейськими та працівниками поліції службової (трудової) дисципліни, підготовка проєктів наказів про призначення службових розслідувань та про застосування дисциплінарних стягнень до поліцейських та інших працівників поліції;

3.2. участь в інспекторських, цільових та контрольних перевірках органів (підрозділів, закладів, установ) поліції;

3.3. здійснення виїздів у службові відрядження та внесення пропозицій щодо заходів реагування за їх результатами;

3.4. надання практичної та методичної допомоги органам і підрозділам поліції з питань, віднесених до компетенції управління, поширення передового досвіду в діяльності територіальних органів та їх відокремлених підрозділів;

3.5. здійснення моніторингу якості службових розслідувань, проведених територіальними органами Національної поліції України та їх відокремленими підрозділами, закладами та установами, що належать до сфери управління Національної поліції;

3.6. вжиття в межах своїх повноважень, необхідних заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення порушень, встановлення причин та умов, які призводять до їх скоєння працівниками поліції;

3.7. внесення, за результатами вивчення матеріалів службових розслідувань, пропозицій щодо перегляду (скасування, посилення чи пом’якшення) дисциплінарних стягнень, застосованих до поліцейських.

3.8. у межах повноважень участь в розробленні та підготовці законопроектів, інших нормативно-правових актів, інших нормативно-правових актів, які стосуються питань діяльності управління організації службових розслідувань та Департаменту, а також з інших питань правоохоронної діяльності, в опрацюванні проектів законодавчих актів і нормативно-правових актів, що надходять від інших центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів центрального органу управління поліції.

4. Посади головних інспекторів та старшого інспектора з особливих доручень управління організаційно-аналітичної роботи Департаменту.

Серед основних завдань:

4.1. здійснення систематизації та аналізу інформації щодо чинників і тенденцій, що впливають на стан дотримання службової дисципліни в системі Національної поліції, аналіз причин та умов їх виникнення;

4.2. здійснення аналізу службової діяльності, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності органів (підрозділів) поліції, а також внесення пропозиції щодо просування по службі працівників поліції;

4.3. участь у розробленні планів роботи Національної поліції України, планів реалізації загальнодержавних міжвідомчих програм з питань правоохоронної діяльності;

4.4. участь у розробленні плану основних заходів та поточних планів роботи Національної поліції та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад керівництва Національної поліції та інших організаційних заходів;

4.5. здійснення якісного, ефективного прогнозування та аналітичної роботи в службовій діяльності Департаменту з використанням інформаційних технологій;

4.6. створення необхідної інформаційної бази для підготовки планів та забезпечення високого організаційного рівня процесу планування;

4.7. планування та прогнозування подальшої роботи в дослідженні інформації з метою визначення перспектив штатного забезпечення та штатної дисципліни;

4.8. узагальнення, оцінка та аналіз інформації, отриманої під час виконання покладених на Департамент завдань, підготовка пропозицій і рекомендацій щодо усунення негативних тенденцій та чинників;

4.9. забезпечення підготовки та проведення нарад, конференцій, семінарів;

4.10. розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення, скасування або введення нових форм звітності та інших документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.11. моніторинг, збирання, накопичення, систематизація та аналіз результатів діяльності органів (підрозділів) поліції з метою виявлення тенденцій та чинників, які негативно впливають на ефективність виконання працівниками поліції покладених на них завдань і функцій, подання керівництву пропозицій щодо вжиття заходів з метою їх усунення;

4.12. ведення обліків порушень службової дисципліни і надзвичайних подій за участю працівників поліції, аналіз та узагальнення такої інформації, підготовка пропозицій керівництву щодо вжиття відповідних профілактичних заходів;

4.13. забезпечення технічного супроводу діяльності Департаменту, робочих станцій працівників, налаштування і підтримання у працездатному стані серверного та телекомунікаційного обладнання, інформаційних платформ та підсистем.

ВИМОГИ ДО ВСІХ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА КЕРІВНУ ПОСАДУ В ДЕПАРТАМЕНТ

Загальні:

-діючий працівник поліції;

-вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр;

-вільне володіння українською мовою, що засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови;

-досвід роботи на керівних посадах не менше 3-х років (на посадах не нижче начальника управління та/або заступника начальника управління центрального органу управління/міжрегіонального/територіального органу поліції);

-вміння правильно визначати та формулювати стратегічні, тактичні, оперативні цілі і завдання;

-уміння працювати з колективом;

-здатність змінювати стиль управління при необхідності;

-володіння аналітичними здібностями;

-вміння розподіляти ролі в колективі і делегувати повноваження;

-здатність знаходити найкоротший шлях до поставленої мети;

-здатність швидко і самостійно приймати рішення;

-самокритичність щодо підсумків своєї діяльності;

-вміння проводити якісний аналіз ситуації;

-навички проведення аналізу та дослідження різного роду інформації;

-упевнений користувач персональним комп'ютером, MS Office (Word, PowerPoint, Excel, Photoshop).

Якщо вас цікавить одна із запропонованих вакантних посад Вам необхідно:

1. Заповнити анкету встановленої форми Анкета ДГІДПЛ (2).doc

2. Надати з місця служби службову характеристику та біографічну довідку.

3. Надіслати анкету, службову характеристику, біографічну довідку та сертифікати про знання української (обов’язково) і іноземної мови (за наявності) на електронну адресу [email protected].

 Заповнити анкету та надіслати матеріали можна з 06 до 15 грудня 2023 року.

Після опрацювання та перевірки інформації кандидатів буде запрошено до м. Києва на співбесіду з консультативною комісією для перевірки рівня професійної підготовки і вивчення особистих якостей.

Порядок відбору на інспекторські посади ДГІДПЛ 11.2023 (1).doc


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux