вул. Володимирська, 15, Київ, 01601, Україна
тел.: +380 44 271 93 33, факс +380 44 278 40 22
e-mail:
[email protected]

для запитів ЗМІ: [email protected]
запити на отримання публічної інформації: [email protected]
для електронних звернень громадян: [email protected]
23.06.2017Головна » Інформаційні блоки

Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

                            15.06.2017

 

Відповідно до статті 22, частини 2 статті 23 та статті 27 Закону України «Про держану службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 №72, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки за посадою головного спеціаліста відділу комплектування управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві оголошено конкурс на заміщення вакантної посади згідно умов:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП у м. Києві

від 14.06.2017 № 819

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади державної служби

категорії “В” – головного спеціаліста відділу комплектування

управління кадрового забезпечення

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Надає допомогу начальникові відділу та його заступникові в організації і контролі за роботою інспекторського складу, навчанні та вихованні.

2. Здійснює зональний контроль з питань кадрового забезпечення в підрозділах поліції.

3. Забезпечує комплектування, добір і розставлення кадрів у структурних підрозділах.

4. Займається підготовкою наказів та перевіркою матеріалів призначення на посади державних службовців, молодшого та середнього складу.

5. Вивчає характер, умови роботи і основні функціональні обов’язки по посадах молодшого
і середнього складу, а також загальні спеціальні вимоги, які ставляться до осіб, призначених на ці посади.

6 Роз’яснює кандидатам на службу порядок і умови проходження служби, матеріального і пенсійного забезпечення молодшого і середнього складу, їх права на пільги.

7. Слідкує за своєчасним присвоєнням первинних
і чергових спеціальних звань працівникам.

8. При одержанні подання про переміщення по службі перевіряє повноту зібраних документів
і після їх вивчення доповідає безпосередньому начальникові зібрані матеріали.

9. Оформлює, веде та проводить облік особових справ працівників.

Веде:

-          списки кандидатів для просування по службі, облік осіб рядового і начальницького складу, які навчаються на вечірніх та заочних факультетах вищих навчальних закладів, слідкує за ходом їх навчання, сприяє в одержанні ними освіти;

-         списки осіб рядового і начальницького складу, які у поточному році досягнуть граничного віку перебування на службі, а також списки осіб молодшого і середнього складу, які будуть залишені на службі понад граничний вік, слідкує за своєчасною реалізацією рішень, які приймаються по відношенню до цих осіб;

-         контрольні списки на осіб молодшого
і середнього складу, атестованих до висунення по службі, пониженню по посаді або звільненню із органів внутрішніх справ, слідкує за реалізацією висновків атестування.

10. Безпосередньо перед звільненням зі служби працівників знайомить їх з матеріалами майбутнього звільнення, розрахунком вислуги років і про всі претензії співробітників, які звільняються, доповідає безпосередньому керівництву.

11. Слідкує за своєчасним наданням працівникам чергових відпусток відповідно до затверджених графіків.

12. Веде на молодший, середній склад і службовців штатно-посадові книги, оформлює особові справи, готує проекти наказів по особовому складу.

13. Забезпечує своєчасне зняття прийнятих на службу працівників з військового обліку
і постановку їх на облік.

14. Здійснює контроль за обліком листків звільнення від службових обов'язків через тимчасову непрацездатність.

Виконує інші доручення керівників апарату і свого безпосереднього начальника

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3801 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки про результати такої перевірки;

4.Копії (копія) документів (документа) про освіту;

5. Заповнена особова картка встановленого зразка;

6. Витяг з єдиного державного реєстру декларації за 2016 рік (про подання декларації);

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 18.00 год. 29 червня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

04 липня 2017 року, 10 год. 00 хв., м. Київ,
вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

[email protected]

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, бакалавр, молодший бакалавр

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, бакалавр, молодший бакалавр

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закони України “Про запобігання корупції”, “Про очищення влади”, “Про Національну поліцію”, “Про звернення громадян”, “Про відпустки”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про військовий обов'язок і військову службу”, Кодекс законів про працю України, постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських”, наказ МВС України 15.12.2015
№ 1577 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських”; наказ МВС України від 12.05.2016 № 377 ”Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ поліцейських”, наказ МВС України від 27.07.2012 № 650 “Про затвердження Інструкції
з оформлення документів у системі МВС України”, наказ Національної поліції України від 20.05.2016
№ 414 ”Про затвердження Інструкції з діловодства
в системі Національної пол
іції України”.

Професійні чи технічні знання

Знання трудового законодавства

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

ОГОЛОШЕННЯ

                            01.06.2017

Відповідно до статті 22, частини 2 статті 23 та статті 27 Закону України «Про держану службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 №72, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки за посадою головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту в ГУНП у м. Києві оголошено конкурс на заміщення вакантної посади згідно умов:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП у м. Києві

від 31.05.2017 № 747

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади державної служби

категорії “В” – головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Сприяє правильному застосуванню підрозділами норм чинного законодавства при реалізації державної політики у сфері державного контролю.

2. Самостійно і в складі груп проводить документальні перевірки фінансово-господарської діяльності, та тематичні перевірки підрозділів,
з метою оцінки відповідності діяльності підрозділу вимогам законодавства, дотриманню принципів законності, ефективності, результативності та прозорості, надання методологічної та практичної допомоги.

3. У період проведення контрольних заходів у відповідності з поставленими задачами очолює групи аудиту
і організовує їх роботу, розробляє плани перевірок, розподіляє завдання між членами групи, керує її діяльністю і надає практичну допомогу та необхідні консультації з питань фінансово-господарської діяльності.

4. За дорученням керівництва приймає участь у проведені службових розслідувань за фактами порушення чинного законодавства службовими особами підрозділів ГУНП.

5. Вносить пропозиції по усуненню недоліків і порушень, виявлених під час проведення контрольних заходів, визначає строки їх виконання, а також термін подання інформації про виконання пропозицій за актами перевірки.

6. Аналізує та узагальнює матеріали з окремих питань фінансово-господарської діяльності підрозділів ГУНП, готує довідки для включення до оглядів, що видаються за матеріалами документальних перевірок звітних.

7. За інформацією, яка надходить від підрозділів ГУНП про виконання пропозицій за актами перевірок, контролює якість і повноту, а також своєчасність надходження інформації.

8. При виявленні під час проведення контрольних заходів крадіжок, нестач, розкрадань та інших зловживань вимагає від органу, що перевіряється, проведення службового розслідування і при необхідності передає ці матеріали слідчим органам для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

9. Аналізує матеріали перевірок
і вносить пропозиції щодо поліпшення системи контролю за дотриманням фінансової дисципліни, збереженням державного майна та запобігання нестачам, крадіжкам коштів
і матеріальних цінностей.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3801 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки про результати такої перевірки;

4.Копії (копія) документів (документа) про освіту;

5. Заповнена особова картка встановленого зразка;

6. Витяг з єдиного державного реєстру декларації за 2016 рік (про подання декларації);

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 18.00 год. 15 червня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

20-21 червня 2017 року, 10 год. 00 хв.,              м. Київ, вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

[email protected]

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, бакалавр, молодший бакалавр

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

Освіта

вища, (фінансово-економічного або юридичного спрямування)

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про очищення влади”, Закон України “Про Національну поліцію”, Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”, Наказ Міністерства фінансів України від 4 жовтня 2011 року           № 1247 “Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту”.

Професійні чи технічні знання

 

Знання:

- основ бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- правил порядку нарахування та умов виплати заробітної плати працівникам.

Спеціальний досвід роботи

Бажано досвід роботи в сфері аудиту

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), програмне забезпечення (Парус-бухгалтерський облік).

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити
з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

                            26.04.2017

Відповідно до статті 22, частини 2 статті 23 та статті 27 Закону України «Про держану службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 №72, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки за посадами головного спеціаліста сектору управління майном та фондам і провідного спеціаліста сектору державного нагляду за охороною праці управління логістики та матеріально-технічного забезпечення в ГУНП у м. Києві оголошено конкурс на заміщення вакантних посад згідно умов:

 

                    

    ЗАТВЕРДЖЕНО

    Наказ ГУНП у м. Києві

    від 18.04.2017 № 505

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади державної служби категорій
“В” –
головного спеціаліста сектору управління майном та фондами управління логістики та матеріально-технічного забезпечення

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Ведення обліку фонду державного майна за допомогою АС «Юридичні особи», оформлення та ведення технічної документації на адміністративні та житлові будівлі
і їх експлуатацію.

2. Оформлення належної передачі в оренду нежитлових будівель, розміщених на прилеглих територіях, малих архітектурних форм та інших споруд в органах та підрозділах ГУНП у м. Києві.

3. Укладання договорів оренди територіальної громади міста Києва та договорів оренди державного  нерухомого майна.

4. Розробка проектів кошторисів та економічних обґрунтувань і  розрахунків бюджетних асигнувань
з питань оренди на об’єктах структурних підрозділів ГУНП
у м. Києві.

5. Оформлення правовстановлюючих документів та договірних відносин нерухомого майна, подання звітності з питань оренди нерухомого майна.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3801 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова.

Перелік документів необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України                          “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та                     на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої           на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за
2016 рік. Документи приймаються                         з 26 квітня по 10 травня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

15-16 травня 2017 року, 10 год. 00 хв.,              м. Київ, вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

ukz_konkursds@kyiv.npu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, бакалавр, молодший бакалавр

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр.

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про очищення влади”, Закон України “Про Національну поліцію”, Закон України “Про оренду державного та комунального майна”, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Наказ Фонду державного майна України від 15.02.2013 № 201 “Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності”, Рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 “Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва”, Постанова КМУ від 08.11.2007
№ 1314 “
Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності”

Професійні чи технічні знання

Знання у сфері оренди державного та комунального нерухомого майна, документальне ведення та складання договорів оренди, ведення реєстру нерухомого майна.

Спеціальний досвід роботи

-

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel) та АС “Юридичні особи”. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити
з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади
державної служби категорії
“В” – провідного
спеціаліста сектору державного нагляду за охороною праці управління логістики та матеріально-технічного забезпечення

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Опрацювання та знайомлення з правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими актами з охорони праці.

2. Здійснення контролю діяльності структурних підрозділів щодо виконання ними правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувaльно-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я поліцейських і цивільного персоналу Головного управління.

3. У межах наданих повноважень, організація ділового листування з органами виконавчої державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

4. Перевірка підрозділів ГУНП у                 м. Києві з питань організації роботи з охорони праці, видача керівникам перевіреного підрозділу обов’язковий для виконання припис.

5. Підготовка проектів наказів, доручень, інструкцій, оглядів з організації діяльності сектору ДНОП.

6. Участь у розслідуванні нещасних випадків (у тому числі поранень) та нещасних випадків із смертельними наслідками (у  тому числі загибелі).

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3352 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються з 26 квітня по  10 травня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

15-16 травня 2017 року, 10 год. 00 хв.,              м. Київ, вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

ukz_konkursds@kyiv.npu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, бакалавр, молодший бакалавр

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр.

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про очищення влади”, Закон України “Про охорону праці”, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”, Наказ МВС України від 27.12.2002 № 1346 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України”

Професійні чи технічні знання

 

-

Спеціальний досвід роботи

 

-

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити
з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

                            20.04.2017

Відповідно до статті 22, частини 2 статті 23 та статті 27 Закону України «Про держану службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 №72, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки за посадами завідувача сектору редагування документів відділу правового забезпечення та головного спеціаліста відділу правового забезпечення в ГУНП у м. Києві оголошено конкурс на заміщення вакантних посад згідно умов:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП у м. Києві

від 18.04.2017 № 504

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади державної служби категорій
“Б” – завідувача сектору редагування документів
відділу правового забезпечення

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Здійснення заходів організації літературного редагування документів у ГУНП у м. Києві.

2. Участь у редагуванні документів, наказів, доручень, відповідей на запити та звернення народних депутатів України.

3. Надання консультацій працівникам щодо оформлення документів відповідно до чинного законодавства в системі Національної поліції України.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова.

Перелік документів необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документів (документа) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються з 20 квітня по 04 травня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

11-12 травня 2017 року, о 11 год. 00 хв.,              м. Київ, вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

ukz_konkursds@kyiv.npu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, спеціаліст, магістр

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" та "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про очищення влади”, Закон України “Про Національну поліцію”, постанова Кабінету Міністрів  України від 30.11.2011               № 1242 “Про затвердження типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади”, накази МВС України від 27.07.2012 № 650 “Про затвердження інструкції з оформлення документів у системі МВС України”, від 20.05.2016 № 414 “Про затвердження інструкції з діловодства в системі Національної поліції України”

Професійні чи технічні знання

Знання особливостей оформлення документації в правоохоронній системі.

Спеціальний досвід роботи

-

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити
з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади державної служби категорій
“В” –
головного спеціаліста відділу правового забезпечення

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Представляє у встановленому законом порядку інтереси Головного управління в судах, за дорученням керівництва в інших установах під час розгляду правових питань i спорів.

2. Перевіряє на вiдповiднiсть чинному законодавству проекти наказів, інших нормативно - правових актів, що подаються на підпис керівництва Головного управління, готує їх та редагує, візує за наявності погодження заінтересованими службами.

3. Бере участь у підготовці, редагуванні та укладенні господарських договорів, дає правову оцінку їх проектам.

4. Бере участь у веденні претензiйно-позовної роботи в Головному управлінні.

5. Аналізує застосування чинного законодавства України при візуванні та підготовці нормативно-правових актів Головного управління.

6. Здійснює контроль за обліком наказів МВС України, Національної поліції України та Головного управління Національної поліції у       м. Києві, що носять нормативний характер, веденням iнформацiйно-довiдкової роботи з питань законодавства.

7. Надає правову допомогу працівникам Головного управління зі службових питань, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування.

8. Щорічно складає нетаємну номенклатуру справ, подає її на затвердження начальнику відділу правового забезпечення.

9. Згідно з номенклатурою забезпечує своєчасне заведення номенклатурних справ у відділі, контролює правильність ведення справ виконавцями.

10. Здійснює приймання та реєстрацію листів, заяв, скарг громадян, інформаційних, адвокатських запитів, запитів народних депутатів, вхідної несекретної кореспонденції, готує її для подання на доповідь керівництву.

11. Здійснює приймання, реєстрацію та відправку (розсилання) вихідної несекретної кореспонденції. Перевіряє відповідність оформлення вихідних документів діючим нормативним актам, не допускаючи направлення їх до підрозділу, які не мають відношення до цієї інформації.

12. Приймає участь в роботі відбіркової комісії по знищенню номенклатурних справ, журналів, наказів тощо.

13. Складає статистичні звіти про кількість і характер листів, скарг, звернень громадян, адвокатських, інформаційних запитів та звернень народних депутатів, що надійшли до відділу правового забезпечення.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3801 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Перелік документів необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документів (документа) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

з 20 квітня по 04 травня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

11-12 травня 2017 року, о 11 год. 00 хв.,              м. Київ, вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

ukz_konkursds@kyiv.npu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, бакалавр, молодший бакалавр

Досвід роботи

 

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

Освіта

Вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або молодший бакалавр.

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про очищення влади”, Закон України “Про Національну поліцію”, Цивільний кодекс України,

Цивільний процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства України, Кодекс законів про працю України, тощо.

Професійні чи технічні знання

 

Знання з питань ведення претензiйно-позовної роботи, а також представництва інтересів у судах та інших установах під час розгляду правових питань i спорів.

Знання щодо особливостей укладення господарських договорів, складання нетаємної номенклатури справ, вхідної несекретної кореспонденції.

Спеціальний досвід роботи

-

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel) АІС “Ліга-закон”. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП у м. Києві

від 07.04.2017 № 467

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади державної служби категорій
“В” – головного спеціаліста відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

(2 посади)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1.Виконує роботу з ведення бухгалтерського  обліку відповідно до вимог чинного законодавства в частині, що стосується обліку, наявності та руху основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, виробничих запасів; зносу (амортизації).

2.Здійснює прийом і контроль первинної документації на даній ділянці бухгалтерського обліку і готує її до рахункової обробки. 

3.Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції пов’язані з рухом інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, незавершених капітальних інвестицій в основні засоби.

4.Проведення інвентаризації всіх товарно-матеріальних цінностей відповідно до вимог чинного законодавства з оформленням відповідної документації.

4. Готує дані по відповідній ділянці бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

5. Здійснює обмін інформацією                  із структурними підрозділами (матеріалами, документами, статистичними та оперативними даними, звітами) необхідною для своєчасного та якісного виконання.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –  2412 грн., надбавка за вислугу років, надбавка             за ранг державного службовця,             за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова.

Перелік документів необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України                          “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та                     на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої           на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються                         з 10 по 24 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

27-28 квітня 2017 року, 10 год. 00 хв.,              м. Київ, вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

ukz_konkursds@kyiv.npu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, бакалавр, молодший бакалавр

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр.

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про очищення влади”, Закон України “Про Національну поліцію”, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі», Наказ Міністерства фінансів України від 13 вересня 2016 року             № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами  державного сектору та порядку їх складання», Наказ Державного казначейства України від 18 грудня 2000 № 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкція про їх складання», наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010                 № 1629 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», Постанова КМУ                     від 8 листопада 2007 р. N 1314               «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», Постанова КМУ від 21 вересня 1998 р. N 1482 Про передачу об'єктів права державної  та комунальної власності

Професійні чи технічні знання

Знання у сфері обліку наявності, руху основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та виробничих запасів, приймання та обробка первинної документації, вміння працювати з інформацією, аналіз та підготовка даних для складання звітності, вносити пропозиції та вирішувати комплексні завдання.

Спеціальний досвід роботи

-

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи  з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити
з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП у м. Києві

від 07.04.2017 № 466

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади державної служби категорій
“Б” – заступника
начальника управління – начальника відділу

матеріально-технічного забезпечення управління логістики та

матеріально-технічного забезпечення

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Здійснення заходів з організації централізованого матеріально-технічного забезпечення та оснащення підрозділів ГУНП у м. Києві сучасними видами озброєння, обладнання та технічними засобами, а також забезпечення одностроєм поліцейських.

2. Участь у підготовці контрактів з підприємствами на постачання майна для підрозділів ГУНП у м. Києві в межах бюджетних асигнувань.

3. Підготовка плану заходів щодо енергозбереження, раціонального і ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів Головного управління, контроль за його виконанням.

4. Здійснення організації, підготовки та супроводу документів, необхідних для проведення процедур закупівель та документальне оформлення матеріалів закупівель.

5. Здійснення організації державного нагляду та відомчого контролю у галузі охорони праці та пожежної безпеки.

6. Здійснення заходів щодо забезпечення поліцейських, які залучені до проведення антитерористичної операції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5000 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова.

Перелік документів необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копії (копія) документів (документа) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються з 07 по 21 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

24-26 квітня 2017 року, 10 год. 00 хв.,              м. Київ, вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

ukz_konkursds@kyiv.npu.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, спеціаліст, магістр

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги***

Освіта

Вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про очищення влади”, Закон України “Про Національну поліцію”

Професійні чи технічні знання

Матеріально-технічне забезпечення, озброєння, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, одностроєм поліцейських, ліміти споживання електричної та теплової енергії, природного газу, водопостачання і водовідведення, та контролю за дотриманням цих лімітів, організації, підготовки та супроводу документів, необхідних для проведення процедур закупівель та документальне оформлення матеріалів закупівель.

Спеціальний досвід роботи

-

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити
з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

Запрошуємо на безстрокову службу в поліцію

на зайняття 1 вакантної посади

до підрозділу Головного управління Національної поліції у м. Києві,

-               інспектор батальйону конвойної служби – 1 вакансія.

 

ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

 ІНСПЕКТОРА БАТАЛЬЙОНУ КОНВОЙНОЇ СЛУЖБИ:

 

- забезпечення конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб до районних судів міста Києва, слідчого управління Головного управління, Генеральної прокуратури та прокуратури міста Києва;

- забезпечення охорони та конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб під час проведення слідчих дій за межами спеціальних закладів;

- забезпечення охорони заарештованих і взятих під варту осіб у лікувальних закладах, що обслуговуються батальйоном конвойної служби, та під час проведення судово-психіатричних експертиз.

 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

 

• громадянство України;

• повна вища освіта;

вік від 18 років;

• знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та кримінально-процесуального законодавства;

• вільне володіння українською мовою.

 

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:

 

• висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

• аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, гнучкість, проникливість;

• неупередженість та порядність;

• самостійність, організованість, відповідальність;

• наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;

• стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;

• вміння аргументовано висловлювати свою думку;

• прагнення до розвитку та самовдосконалення;

• досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні впевненого користувача.

 

МИ ПРОПОНУЄМО:

 

• зарплату від 6800 грн. (після успішного проходження первинної професійної підготовки);

• професійну підготовку за міжнародними стандартами;

• соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;

• можливість отримання юридичної освіти навчаючись на заочній формі навчання у вищих навчальних закладах системи МВС;

• перспективу кар’єрного росту.

 

Заповнити анкету на посаду інспектора батальйону конвойної служби online

 

Для участі в конкурсі необхідно підготувати наступний пакет документів:

 

- копію паспорта громадянина України;

- копію ідентифікаційного номеру;

- копії документів про освіту (дипломів та додатків);

- копія військового квитка/посвідчення про приписку до призовної дільниці чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов'язаних або військовослужбовців);

- копія трудової книжки (за наявності);

- медична довідка про стан здоров'я (для працевлаштування);

- фотокартки 9х12 см (2 шт.), 3х4 см (2 шт.), 3,5х4,5 см (2 шт.);

- письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" і на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- анкета;

- автобіографія;

- особова картка визначеного зразка;

- електронна декларація за 2016 рік (визначена ЗУ «Про запобігання корупції»).

Під час подачі документів для участі в конкурсі при собі необхідно мати оригінали документів, копії яких подаються.

 

Примітка:

1. Необхідні копії документів подаються до сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських після заповнення електронної анкети, що на сайті Головного управління Національної поліції у місті Києві.

2. Зібрані копії документів конкурсанту необхідно особисто подати до сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських для перевірки та звірки з анкетою до закінчення встановленого строку прийому документів.

3. У разі якщо конкурсант зареєструвався на дві і більше вакантні посади, йому необхідно подати письмові заяви на кожну з обраних вакансій.

4. В анкеті обов’язково вказувати особисту електронну адресу з українськими доменами.

5. Для заповнення декларації за 2016 рік на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції конкурсанту необхідно мати власний електронний підпис, який можна отримати в установленому порядку в акредитованих центрах сертифікації ключів. Після подання електронної декларації конкурсант може її роздрукувати самостійно або під час подання документів до сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських.

 

 

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами «Гарячої лінії» сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських:

(044) 254-93-84 або (067) 650 69 25

Прийом документів для участі в конкурсі та надання консультацій щодо порядку його проведення здійснюється за адресою:

місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 54

з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів.

 

 

                                       ОГОЛОШЕННЯ                             25.01.2017

Відповідно до статті 22, частини 2 статті 23 та статті 27 Закону України «Про держану службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 №72, з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки за посадою начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення.

 

ДОДАТОК:                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Наказ ГУНП у м. Києві

                                                                          від 23.01.2017 № 67

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади державної служби категорій
“Б” –
начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Здійснення заходів з організації централізованого матеріально-технічного забезпечення та оснащення підрозділів ГУНП у м. Києві сучасними видами озброєння, обладнання та технічними засобами, а також забезпечення одностроєм поліцейських.

2. Участь у підготовці контрактів з підприємствами на постачання майна для підрозділів ГУНП у м. Києві в межах бюджетних асигнувань.

3. Підготовка плану заходів щодо енергозбереження, раціонального і ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів Головного управління, контроль за його виконанням.

4. Здійснення організації, підготовки та супроводу документів, необхідних для проведення процедур закупівель та документальне оформлення матеріалів закупівель.

5. Здійснення організації державного нагляду та відомчого контролю у галузі охорони праці та пожежної безпеки.

6. Забезпечення обліку земельних ділянок, які перебувають в користуванні ГУНП у м. Києві та контроль за належним оформленням правовстановлюючих документів на користування цими ділянками.

7. Здійснення заходів щодо забезпечення поліцейських, які залучені до проведення антитерористичної операції.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4997 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова.

Перелік документів необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються з 24 січня по 07 лютого 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

13 - 15 лютого 2017 року, 10 год. 00 хв.,              м. Київ, вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

ukz_konkursds@kyiv.npu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, спеціаліст, магістр

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

Освіта

Вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про очищення влади”, Закон України “Про Національну поліцію”

Професійні чи технічні знання

 

-

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи з питань матеріально-технічного забезпечення озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, одностроєм поліцейських, споживання електричної та теплової енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення, контролю за дотриманням цих лімітів, організації, підготовки та супроводу документів, необхідних для проведення процедур закупівель та документальне оформлення матеріалів закупівель.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або
з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування.

 

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити
з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

14.12.2016

ОГОЛОШЕННЯ

 

Відповідно до Закону України “Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 Головне управління Національної поліції у м. Києві оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В», а саме:  спеціаліста відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності.

 

ДОДАТОК:                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП у м. Києві

від 09.12.2016 № 1104

 

УМОВИ

проведення конкурсу в Головному управлінні Національної поліції
у м. Києві на зайняття вакантної посади державної служби категорії
“В” -
спеціаліста відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1. Проводить взяття на облік та зняття
з обліку власників мисливської нарізної зброї, пристроїв для відстрілу патронів з гумовою кулею.

2. Вносить інформацію до баз даних “Зареєстрована зброя” та “Кримінальна зброя”.

3. Залучає матеріали перереєстрації та перевірочних матеріалів по місцю проживання по особовим справам власників нарізної зброї.

4. Проводить інвентаризацію особових справ власників, виданих дозволів на придбання та виданих направлень на реалізацію.

5. Оформлює дозволи на право зберігання та носіння зброї та спеціальних засобів на паперовій (пластиковій) основі та веде їх обліки.

6. Готує довідки інформації що стосуються виданих дозволів на право носіння та зберігання зброї, пристроїв на паперовій (пластиковій) основі.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 2412 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокова.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Документи приймаються з 13 по
27 грудня 2016 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

29 грудня 2016 року, 10 год. 00 хв.,              м. Київ, вул. Володимирська, 15 (управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шакула Тарас Федорович,

тел.: (044) 271-94-86,

ukz_konkursds@kyiv.npu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем, бакалавр, молодший бакалавр

 

Досвід роботи

Не потребує

 

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги***

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр.

Знання законодавства

Конституція України, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про очищення влади”, Постанова Кабінету Міністрів України “Про дозвільну систему”
від 12 жовтня 1992 року №576, Наказ МВС України від 21 серпня
1998 року №622

Професійні чи технічні знання

 

-

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи у сфері регулювання порядку виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку
і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин,
а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень
і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або
з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Досвід роботи
в АІС “Армор”, БД “Зареєстрована зброя” та БД “Кримінальна зброя”. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування.

Особистісні якості

1. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.

2. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.

3. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.

4. Привітність, вміння ладити
з людьми, дисциплінованість, старанність.

 

Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві повідомляє про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «04» листопада 2015 року за підозрою С. у заволодінні коштами вкладників кредитної спілки «Український фінансовий союз», вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розслідування у якому здійснювалось слідчим управлінням ГУНП у м. Києві. Особи, що визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні, мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування, для чого необхідно прибути до 15 червня 2016 року (включно) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, тел. (044) 271 68 86.

 

Головне управління Національної поліції у м. Києві оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців:

заступника начальника управління превентивної діяльності;

спеціаліста (1,2 категорії) відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності;

завідувача сектору перекладів слідчого управління;

спеціаліста з режиму секретності (1,2 категорії) управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;

спеціаліста (1,2 категорії) відділу розкриття злочинів категорії минулих років управління карного розшуку;

начальника відділу забезпечення прав людини;

головного спеціаліста відділу забезпечення прав людини;

провідного спеціаліста відділу забезпечення прав людини.

У конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, володіють українською мовою та навиками роботи на ПК, мають стаж роботи:

для начальника відділу – за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше

5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

для завідувача сектору – за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше

5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

для головного спеціаліста - за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

для провідного спеціаліста - за фахом у державній службі на посаді спеціаліста I категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

для спеціаліста I категорії - стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста II категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста II категорії - стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста - без вимог до стажу роботи.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

За довідками звертатися:

управління кадрового забезпечення

Головного управління Національної поліції у м. Києві

м. Київ, вул. Володимирська, 15

тел. 271-67-21

Управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві

 

 

08 квітня 2016 року Головне управління Національної поліції у м. Києві оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців управління логістики та матеріально-технічного забезпечення:

начальника відділу озброєння;

головного спеціаліста сектору управління майном та фондами;

головного спеціаліста відділу капітального будівництва;

провідного спеціаліста відділу капітального будівництва;

провідного спеціаліста відділу матеріально-технічного забезпечення;

спеціаліста 1,2 категорії відділу матеріально-технічного забезпечення.

У конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем (магістр, спеціаліст), володіють українською мовою та навиками роботи на ПК, мають стаж роботи:

для начальника відділу – за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5-ти років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

для головного спеціаліста - за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5-ти років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

для провідного спеціаліста - за фахом у державній службі на посаді спеціаліста I категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

для спеціаліста I категорії - стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста II категорії не менше 2-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3-х років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста II категорії - стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста не менше 1-го року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 2-х  років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста - без вимог до стажу роботи.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

За довідками звертатися до управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції у місті Києві, вул. Володимирська, 15, тел. 271-65-39

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу» Деснянське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві оголошує конкурс на заміщення вакантних посад слідчого і завідувача сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення.

У конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем (магістр, спеціаліст), володіють українською мовою, досвід роботи в державних органах на керівних посадах не менше 2-х років, не притягувались до кримінальної відповідальності.

Термін подання заяви до 15 квітня 2016 року.

За довідками звертатись до Деснянського УП ГУНП у м. Києві, вул. Драйзера, 9Б, тел.: 515-25-29 (відділ кадрового забезпечення).

 

Інформація для громадян, які планують переміститися або вже переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО

У м. Києві громадяни, котрі прибули з районів проведення АТО, можуть зареєструватися у Міському координаційному центрі Департаменту соціальної політики КМДА за адресою: вул. Комарова, 7

тел.: (044) 408-53-77; (044) 408-51-18; (044) 497-57-15

години прийому: з 9:00 до 19:00

На Центральному залізничному вокзалі м. Києва у Залі очікування №2 знаходиться Проміжний пункт допомоги громадянам, котрі переміщуються із районів проведення АТО.

Громадянам, які прибули та проживають в місті Києві, однак не пройшли реєстрацію, необхідно звернутись до Регіонального штабу з питань, пов`язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, за телефонами:

(044) 278-06-51; (044) 272-13-11 або телефонуйте за номером 101.

 

В ГУМВС України в місті Києві оголошується конкурс на заміщення вакантної посади слідчого (спеціаліст) слідчого відділу Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві.

Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта, знання державної мови, навички роботи на ПК, стаж роботи за фахом не менше 2-х років.

Тел. 271-94-86.

 

Дії у випадку корупції та хабарництва

Якщо ви стали жертвою свавілля чиновників, яке виражається в корупційних проявах, а також хабарництва з боку державних службовців, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, судової гілки влади – закликаємо Вас, телефонувати до відділу протидії хабарництву та організованим формам злочинності у сфері економіки УПЗСЕ ГУМВС України в м. Києві за номерами:

097-223-20-33,

271-99-39,

або писати за електронною адресою:

Stop-korupcia@ukr.net.

 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ

На виконання наказу МВС України від 17.09.2012 № 808 «Про затвердження Положення про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах» оголошується конкурс з добору кандидатів для зарахування у 2014 році до кадрового резерву Головного управління на заміщення керівних посад

у райлінорганах – на посади від начальника відділення (сектору) і вище;

у стройових підрозділах – на посади заступників командирів та командирів підрозділів;

по апарату Головного управління та підпорядкованих йому підрозділах – на посади від начальника відділення (сектору) і вище.

Кадровий резерв Головного управління формується з метою добору та підготовки до роботи на керівних посадах найбільш підготовлених працівників органів внутрішніх справ, використання їх досвіду в процесі реформування діяльності органів внутрішніх справ.

До участі в конкурсі допускаються особи начальницького складу, які:

проходять службу на посадах, за якими штатом передбачено спеціальне звання не нижче підполковника міліції, віком до 45 років;

проходять службу на посадах, за якими штатом передбачено спеціальне звання полковника міліції, віком до 50 років;

мають вищу освіту за освітнім рівнем не нижче спеціаліста, магістра;

вільно володіють державною мовою.

Не допускаються до участі в конкурсі особи:

які не відповідають вищезазначеним вимогам;

які мають не зняте дисциплінарне стягнення;

стосовно яких проводиться службове розслідування.

Для участі в конкурсі до кадрових підрозділів подаються такі документи:

рапорт кандидата;

письмова згода на проведення перевірки поданих відомостей, зберігання, використання та оприлюднення персональних даних;

копії документів про освіту, засвідчених кадровими підрозділами (диплом про вищу освіту, документи про вчене звання, науковий ступінь, свідоцтво про підвищення кваліфікації);

рекомендаційні листи керівників вищого рівня (за наявності).

Керівництво підрозділу, де проходить службу кандидат, крім визначених документів, надсилає до Головного управління характеристику з рекомендацією про зарахування кандидата до кадрового резерву та довідку про результати поглибленого психологічного обстеження кандидата на посаду.

Прийом документів здійснюється відповідними кадровими підрозділами територіальних органів, де проходить службу кандидат, з 01 вересня до 01 жовтня 2014 року.

Для отримання додаткової інформації звертатись до управління кадрового забезпечення Головного управління МВС України в місті Києві. Контактний телефон: (044) 271-98-52; 271-67-67.

Управління кадрового забезпечення

ГУМВС України в місті Києві

Столична міліція продовжує прийом на службу в органи внутрішніх справ

Спеціальний полк міліції ГУМВС України в місті Києві оголошує набір осіб з числа цивільної молоді на вакантні посади рядового складу.

ВИМОГИ до кандидатів:

- служба в Збройних силах України;

- відсутність судимості у кандидата на службу та близьких родичів;

- бажані спортивні розряди (легка атлетика, бокс, боротьба, тощо);

- добра характеристика на кандидата (школа, робота, ЗСУ, сусіди);

УМОВИ проходження служби:

- грошове утримання від 4000 грн (в залежності від займаної посади та вислуги років);

- виключний спектр соціальних послуг;

- здоровий, спортивний спосіб життя (спортивний зал, басейн, тир, полігон);

- можливість вступити до ВУЗів системи МВС.

За додатковою інформацією звертатися у відділ кадрів полку за телефоном 044 525-72-13 або до чергової частини полку 044 524-14-27.

Запрошення

Подільське районне управління ГУ МВС України в місті Києві запрошує на службу в міліцію юнаків, які пройшли дійсну військову службу в Збройних Силах України (офіцери запасу ЗС), мають середню, спеціальну або вищу освіту та добре здоров’я. На сьогоднішній день вакантні такі посади:

-                дільничний інспектор міліції ( охорона громадського порядку та громадської безпеки);

-                інспектор патрульної служби (охорона громадського порядку на території району);

-                - міліціонер ресурсного забезпечення ( водії чергових автомобілів).

Прийнятим на роботу виплачується грошове забезпечення в сумі від 2500 – 4000 гривень, з подальшим зростанням в залежності від терміну служби. А також:

-                можливість направлення для вступу на безкоштовне навчання до вищих навчальних закладів держави в системі МВС, з послідуючим висуненням на офіцерські посади;

-                забезпечення форменим одягом;

-                безкоштовний проїзд у міському та міжміському транспорті;

-                працівники міліції мають право на отримання кредитів на житлове будівництво зі знижкою 50%;

-                при вислузі 25 років – право на пенсію.

Для більш детального ознайомлення з особливостями служби необхідно звернутися за адресою: м. Київ, вул. Хорива 20, каб. 15 ( ст. метро «Контрактова площа»), щоденно з 9.00 до 18.00 (неділя вихідний). При собі потрібно мати паспорт та військовий квиток. Телефон для довідок: (044) 417-55-03.

 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.03.2014 р. N240

м. Київ

Про затвердження рішення зборів про організацію житлово-будівельного кооперативу "Захисник" при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві та списку працівників Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві, які вступають до цього кооперативу, і членів їх сімей, що виявили бажання оселитися в будинку кооперативу

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, постанови Ради Міністрів Української РСР від 30 квітня 1985 року N186 "Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 липня 2013 року N1183 "Про організацію при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві житлово-будівельного кооперативу "Захисник", враховуючи протокол громадської комісії з житлових питань виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2013 року N1/2-2013 та звернення Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві від 27 грудня 2013 року N21/1976, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити рішення зборів про організацію житлово-будівельного кооперативу "Захисник" при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві та список працівників Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві, які вступають до житлово-будівельного кооперативу "Захисник" при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві, і членів їх сімей, що виявили бажання оселитися в будинку кооперативу (протокол від 29 серпня 2013 року N1), що додається*.

____________

* Не наводяться.

2. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зареєструвати статут житлово-будівельного кооперативу "Захисник" при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві у встановленому порядку.

3. Житлово-будівельному кооперативу "Захисник" при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві у встановленому законом порядку вирішити питання оформлення права користування земельною ділянкою для будівництва та експлуатації жилого будинку на вул. Бориспільській, 19 у Дарницькому районі м. Києва.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова В. Макеєнко

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2014

© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2014

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ “ЗАХИСНИК”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської Ради (Київською міською державною адміністрацією)

_____.09.2013 № ________

Зареєстровано в Департаменті будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації

_____09.2013 № ________

 

 

СТАТУТ

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ “ЗАХИСНИК”

ЖБК “ЗАХИСНИК”

Голова правління ЖБК “ЗАХИСНИК”

А.Г. Гатунок

“____” серпня 2013 року

Підпис голови правління засвідчую:

перший заступник Департаменту будівництва

та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Денисенко

“____” серпня 2013 року

Складений на підставі Житлового кодексу України та постанови Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 №186 “Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу”

м. Київ    2013 рік

І. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

1. Житлово-будівельний кооператив «Захисник» (надалі – Кооператив) організується при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві (далі – Головне управління) з метою забезпечення житлом (квартирами) членів (асоційованих членів) кооперативу і їхніх сімей шляхом будівництва одного дев’яти поверхового багатоквартирного житлового будинку (чотири секції): на земельній ділянці, кадастровий номер – 8000000000:63:332:0051, площею 1,4395 га, яка знаходиться на вулиці Бориспільській, 19 у Дарницькому районі міста Києва, за кошти Кооперативу, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком.

1.1. Рішення про організацію Кооперативу приймається з урахуванням пропозицій працівників органів та підрозділів Головного управління.

2. Кооператив створено у відповідності до Конституції України, Житлового, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про кооперацію”, постанови Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року № 186 «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1992 року № 593 «Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації», рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 329/5716 "Про надання Міністерству внутрішніх справ України земельної ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу адміністративних будівель на вул.Бориспільській, 19 у Дарницькому районі м. Києва", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.07.2013 № 1183 “Про організацію при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві житлово-будівельного кооперативу "Захисник"”.

3. До Кооперативу приймаються працівники органів та підрозділів (далі – працівники) Головного управління, які виявили бажання вступити до Кооперативу, потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку в райдержадміністраціях міста Києва та на обліку бажаючих вступити до Кооперативу в Головному управлінні.

3.1. Число працівників Головного управління, що вступають до організовуваного Кооперативу, не повинно перевищувати кількості квартир у жилому будинку Кооперативу запланованому до будівництва.

4. Головне управління на підставі заяв працівників Головного управління, з додержанням установленої черговості, складає список бажаючих вступити до даного Кооперативу і членів їх сімей.

4.1. Головне управління організовує та проводить загальні збори зазначених працівників, на яких приймається рішення про організацію Кооперативу.

4.2. Рішення загальних зборів про організацію кооперативу, список працівників Головного управління бажаючих вступити до Кооперативу та членів їх сімей, що виявили бажання мешкати в будинку Кооперативу, затверджуються Київською міською державною адміністрацією. При цьому, з урахуванням заяв працівників Головного управління та згідно з вимогами пункту 28 Примірного Статуту, визначаються типи квартир (однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні), які надаватимуться вказаним працівникам Головного управління.

4.3. Розподіл квартир між членами Кооперативу проводиться перед здачею житлового будинку в експлуатацію.

5. Після затвердження рішення про організацію Кооперативу скликаються загальні збори працівників Головного управління, які вступають до організовуваного Кооперативу, для прийняття Статуту Кооперативу.

5.1. Кооператив діє на підставі Статуту прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року № 186, і зареєстрованого у Головному управлінні житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.2. Зміни та доповнення, що вносяться до Статуту Кооперативу також підлягають реєстрації.

5.3. З дня реєстрації Статуту Кооператив набуває статусу юридичної особи і є не прибутковим обслуговуючим кооперативом.

5.4. Повне та скорочене найменування Кооперативу: Житлово-будівельний кооператив «Захисник»; ЖБК «Захисник».

5.5. Юридична і фактична адреси Кооперативу: вулиця Володимирська, 15, Шевченківський район, місто Київ, поштовий індекс - 01601.

5.6. Кооператив користується штампами і круглою печаткою із зазначенням свого найменування. Кооператив має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, ідентифікаційний код, власні бланки.

6. Загальні збори членів Кооперативу обирають правління та ревізійну комісію. Збори також затверджують погоджені з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та будівельною організацією проект і зведений кошторис на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель і встановлюють розмір вступного внеску.

6.1. Кооператив у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями загальних зборів членів (зборів уповноважених) Кооперативу, рішеннями правління Кооперативу та цим Статутом.

II. ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ДО ЧЛЕНІВ

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

7. Працівники Головного управління приймаються до членів Кооперативу після досягнення ними вісімнадцятирічного віку.

7.1. Неповнолітній спадкоємець члена кооперативу, який проживає спільно з ним, може бути прийнятий до членів кооперативу з тим, щоб до досягнення ним повноліття його права та обов'язки здійснював опікун (піклувальник).

8. До членів кооперативу приймаються працівники Головного управління, які постійно проживають у місті Києві і перебувають на обліку бажаючих вступити до Кооперативу та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також особи, зазначені в пунктах 37, 45 цього Статуту, частині першій статті 143, частині другій статті 145 і частині першій статті 146 Житлового Кодексу України.

9. Працівники Головного управління, які перебувають на обліку бажаючих вступити до Кооперативу, приймаються до членів організовуваного Кооперативу у порядку черговості.

9.1. Черговість прийому до членів Кооперативу визначається за часом прийняття на облік бажаючих вступити до Кооперативу (включення до списку осіб, які мають право першочергового вступу до кооперативу).

9.2. В першу чергу до членів Кооперативу приймаються працівники Головного управління:

1) які перебувають на обліку для одержання житлових приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду;

2) які відповідно до статті 45 Житлового кодексу України мають право першочергового одержання житлових приміщень в будинках державного або громадського житлового фонду;

9.3. Поза чергою до членів Кооперативу приймаються працівники Головного управління:

1) які відповідно до статті 46 Житлового кодексу України мають право позачергового одержання житлових приміщень в будинках державного або громадського житлового фонду;

2) зазначені у статті 171 Житлового кодексу України.

9.4. Законодавством України право першочергового і позачергового прийому до членів Кооперативу може бути надане й іншим громадянам, які є працівникам Головного управління.

9.5. До членів діючого Кооперативу приймаються перш за все працівники Головного управління, які користуються переважним правом на вступ до даного Кооперативу, а у випадку їх відсутності – інші працівники Головного управління відповідно до черговості бажаючих вступити до Кооперативу та діючого законодавства.

10. Працівники Головного управління, які включені до затвердженого виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) списку осіб, що вступають до Кооперативу, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрації цього Статуту, а працівники Головного управління, яких прийнято до діючого Кооперативу – з дня затвердження виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) рішення загальних зборів членів Кооперативу про прийом до Кооперативу.

III. ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КООПЕРАТИВУ.

11. Будівництво дев’яти поверхового багатоквартирного житлового будинку Кооперативу (далі – жилий будинок) здійснюється за типовим проектом житлового будинку, відповідно до Правил благоустрою міста Києва, планувальних рішень та набору квартир згідно з потребами членів кооперативу.

11.1. Проектно-кошторисна документація, необхідна для будівництва кооперативного жилого будинку і надвірних будівель розробляється проектними організаціями за рахунок коштів Кооперативу за цінами, нормами та у порядку, встановленими для державного житлового будівництва.

12. Вартість кооперативного жилого будинку і квартир у ньому визначається проектною організацією відповідно до чинного законодавства України.

13. Замовником по проектуванню та будівництву кооперативного жилого будинку є Головне управління.

Технічний нагляд здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва кооперативного жилого будинку.

13.1. Контроль за будівництвом кооперативного жилого будинку здійснюється Головним управлінням і правлінням Кооперативу.

14. У випадках, коли в будинку (будинках) житлово-будівельного кооперативу за його згодою розміщені (у вбудованих і прибудованих приміщеннях) підприємства й установи торгівлі, громадського харчування і культурно-побутового обслуговування населення або обладнані приміщення громадського призначення, вартість робіт, пов'язаних з будівництвом цих приміщень, після закінчення спорудження будинку відноситься на баланс підприємств і організацій, які здійснюють експлуатацію приміщень. Ці підприємства й організації відповідно до договору, який укладається між ними і кооперативом, беруть участь у спільних витратах кооперативу по експлуатації жилого будинку (будинків) та утриманню прибудинкової території пропорційно площі належної їм частини будинку, а також у витратах кооперативу по капітальному ремонту будинку (будинків) пропорційно балансовій вартості зазначеної частини будинку.

15. Кооператив здійснює експлуатацію і ремонт належного йому жилого будинку, прибудинкової території за рахунок коштів Кооперативу на засадах самооплатності.

15.1. Витрати Кооперативу на технічне обслуговування водопровідних, каналізаційних, теплофікаційних та електричних мереж і обладнання (пристроїв) у будинку відшкодовуються Кооперативу підприємствами, які одержують доходи від експлуатації цих мереж і обладнання (пристроїв).

15.2. Плата за користування тепловою та електричною енергією, водопроводом і каналізацією в кооперативному жилому будинку проводиться за тарифами, встановленими для державного житлового фонду.

16. КООПЕРАТИВ МАЄ ПРАВО:

16.1. Одержати у встановленому порядку у безстрокове користування земельну ділянку для будівництва та обслуговування кооперативного жилого будинку та надвірних будівель;

16.2. Одержати банківський кредит на будівництво кооперативного жилого будинку (будинків) і надвірних будівель;

16.3. На проведення поліпшеного оздоблення та встановлення більш досконалого обладнання кооперативного жилого будинку і квартир у ньому за рахунок коштів членів Кооперативу;

16.4. Передати кооперативний жилий будинок на технічне обслуговування державній житлово-експлуатаційній організації. За клопотанням Кооперативу для експлуатації цього будинку у встановленому порядку може бути створена житлово-експлуатаційна організація Кооперативу;

16.5. Укладати угоди (договори), пов’язані з експлуатацією та ремонтом кооперативного жилого будинку, надвірних будівель, їх добровільним страхуванням та утриманням прибудинкової території;

16.6. Здавати в оренду нежитлові приміщення в кооперативному жилому будинку;

16.7. Організовувати культурно-побутове обслуговування членів Кооперативу та членів їх сімей;

16.8. Відкривати розрахункові рахунки у будь-яких банківських установах, у тому числі в органах Державної Казначейської Служби України;

16.9. Передати у власність члена Кооперативу квартиру, яку він займає в жилому будинку Кооперативу, у разі її викупу.

17. КООПЕРАТИВ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

17.1. Зареєструвати кооперативний жилий будинок в Державній реєстраційній службі України;

17.2. Додержувати єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового будинку і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку та прибудинкової території;

17.3. Провадити щорічні відрахування на проведення поточного і капітального ремонту кооперативного жилого будинку;

17.4. Здійснювати своєчасний ремонт кооперативного жилого будинку, забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинку і жилих приміщень, належно утримувати під’їзди, інші місця загального користування будинку та прибудинкової території;

17.5. Проводити внутрішньоквартирний поточний ремонт або сплачувати його вартість, якщо необхідність у його проведенні викликана ушкодженням частин будинку, інженерних мереж і обладнання, або зв’язана з капітальним ремонтом будинку чи його конструктивних частин;

17.6. Подавати, у встановленому порядку протягом місяця після закінчення фінансового року, звіт про фінансово-господарську діяльність за минулий рік і фінансово-господарський план на поточний рік, затверджені Загальними зборами членів Кооперативу;

17.7. Подавати щорічно статистичну звітність за встановленою формою;

17.8. Видати, на вимогу члена Кооперативу, довідку про сплату пайового внеску за надане йому в користування житлове приміщення для оформлення у встановленому порядку права власності на нерухоме майно.

18. Якщо належний Кооперативу жилий будинок підлягає знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, Кооперативу замість будинку, що зноситься, передається у власність рівноцінний житловий будинок розташований в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці.

19. Жилий будинок, нежитлові приміщення та надвірні будівлі споруджені або придбані Кооперативом є його власністю (крім квартир у цьому будинку, за які громадянами повністю внесено пайові внески) і не можуть бути у нього вилучені, продані або передані ним самим як у цілому, так і частинами (квартира, кімната) ні фізичним ні юридичним особам, за винятком передачі, яка здійснюється при ліквідації Кооперативу.

20. Кооператив відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення.

21. Спори між Кооперативом та фізичними або юридичними особами вирішуються шляхом переговорів чи в судовому порядку.

IV. КОШТИ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

22. Кошти Кооперативу складаються з:

1) вступний внесок;

2) пай;

3) внесок на проведення капітального ремонту жилого будинку;

4) внесок на експлуатацію жилого будинку та утримання прибудинкової території;

5) інші надходження (бюджетні кошти, благодійна допомога та інше).

23. Пай, вступний внесок вносяться членами Кооперативу, які вступили до Кооперативу до здачі будинку в експлуатацію. Розмір паю і вступного внеску визначається загальними зборами членів Кооперативу, але не може перевищувати восьми тисяч гривень. Пай, вступний внесок члени Кооперативу вносять на розрахунковий рахунок Кооперативу відкритий в установі банку.

24. Внески на проведення капітального ремонту жилого будинку стягуються з членів Кооперативу та суб’єктів господарювання у користуванні яких знаходяться нежилі приміщення, виходячи з балансової вартості квартир, та нежитлових приміщень у розмірах, встановлених чинним законодавством, а внески на експлуатацію жилого будинку та утримання прибудинкової території в розмірах, необхідних для покриття фактичних витрат Кооперативу на ці потреби, виходячи з жилої площі займаних квартир та нежитлових приміщень.

24.1. Внески на експлуатацію, технічне і санітарне обслуговування жилого будинку, допоміжних приміщень і прибудинкових територій здійснюється в розмірах, необхідних для покриття фактичних витрат Кооперативу на ці потреби, пропорційно загальній площі квартир, займаних їх власниками та площі нежитлових приміщень.

25. За рішенням Загальних зборів членів Кооперативу можуть створюватись спеціальні фонди для цілей, що відповідають завданням Кооперативу (на благоустрій території, культурно-виховну та спортивно-оздоровчу роботу серед членів Кооперативу і членів їх сімей, преміювання членів правління, ревізійної комісії та інших членів Кооперативу).

26. Кошти Кооперативу зберігаються на рахунках Кооперативу відкритих в установах банків України.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

27. Особа, прийнята до членів Кооперативу за рішенням загальних зборів членів Кооперативу, затвердженим виконавчим органом Київської міської Ради, має право на отримання у безстрокове користування окремої квартири, яка складається з однієї або кількох кімнат, відповідно до кількості членів сім'ї, суми її пайового внеску та граничного розміру жилої площі, передбаченого пунктом 28 цього Статуту.

27.1. Заселення квартир у будинку Кооперативу відбувається на підставі ордеру, який видається виконавчим органом Київської міської Ради. Відмова у видачі ордера може бути оскаржена у судовому порядку.

28. Надання квартири у будинку Кооперативу провадиться в межах 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в місті Києві. На прохання члена кооперативу йому надається квартира меншого розміру, але вище рівня, встановленого у даному населеному пункті для взяття громадян на квартирний облік.

28.1. Квартира надається членові кооперативу на членів його сім'ї, вказаних у заяві про вступ до кооперативу. До цієї заяви включаються члени сім'ї, які перебувають з ним на обліку бажаючих вступити до кооперативу. Крім зазначених осіб, член кооперативу вправі включити до заяви дітей, які народилися після взяття його на облік, і дружину (чоловіка), що пізніше вселилася у жиле приміщення, займане тим з подружжя, що перебуває на обліку. Якщо вселення дружини (чоловіка) у жиле приміщення подружжя, що перебуває на обліку, було неможливим, до заяви може бути включений той з подружжя, що проживає окремо, крім випадків, коли він у даному населеному пункті або в приміській зоні забезпечений жилим приміщенням і не потребує поліпшення житлових умов.

28.2. При наявності у члена кооперативу або у кого-небудь з членів його сім’ї права на додаткову жилу площу розмір квартири, що надається, визначається з урахуванням такого права. У цьому разі допускається надання квартири з кількістю жилих кімнат, що перевищує число членів сім’ї.

29. Якщо до заселення будинку Кооперативу склад сім’ї члена кооперативу змінився, в результаті чого надана йому квартира перестає відповідати вимогам передбаченим пунктом 28 Статуту, членові кооперативу, на його прохання, може бути в установленому порядку надана інша квартира в будинку цього Кооперативу, яка відповідає складу сім’ї, що змінився. При відсутності такої квартири члену Кооперативу надається раніше виділена квартира або, за його бажанням, забезпечується можливість позачергового вступу до іншого організовуваного кооперативу.

30. Член Кооперативу має право:

1) обирати й бути обраним до органів управління Кооперативу та до ревізійної комісії Кооперативу;

2) у встановленому порядку з письмової згоди всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити до займаного жилого приміщення свою дружину (чоловіка), дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей вказаної згоди не потрібно;

3) на збереження жилого приміщення при тимчасовій відсутності незалежно від причин і строку відсутності. Тимчасово відсутній член Кооперативу зберігає права і несе обов'язки, передбачені цим Статутом;

4) стягнути з Кооперативу вартість проведеного ремонту або зарахувати її в рахунок внесків на експлуатацію і ремонт будинку у випадках, коли ремонт займаного приміщення викликаний невідкладною необхідністю, а Кооператив не виконав обов’язків по ремонту;

5) вийти з Кооперативу. Громадянин вважається таким, що вийшов з Кооперативу, з дня подання про це заяви до правління Кооперативу;

6) оформити право власності на надану йому і членам його сім’ї квартиру, пайовий внесок за яку внесений ним в повному розмірі;

7) розпоряджатися належним йому на праві власності жилим приміщенням за згодою усіх співвласників майна, а саме: продавати, здавати в найм, оренду, дарувати, заповідати, укладати інші угоди, незаборонені чинним законодавством України.

31. Член Кооперативу має право за згодою загальних зборів членів Кооперативу передати свій пай будь-кому з постійно проживаючих з ним членів сім'ї, які досягли вісімнадцятирічного віку або одружилися чи влаштувалися на роботу в передбачених законом випадках до досягнення зазначеного віку. Пай, який є спільною власністю подружжя, може бути переданий тільки при наявності згоди іншого з подружжя.

31.1. Особа, якій член Кооперативу передав пай, користується перевагою перед усіма іншими особами на вступ до цього Кооперативу. Спори, що виникають у зв'язку з передачею паю вирішуються в судовому порядку.

31.2. Особа, яка придбала у власність жиле приміщення в будинку Кооперативу користується перевагою на вступ до Кооперативу. При відмові у прийомі до кооперативу спір вирішується у судовому порядку.

31.3. До членів Кооперативу може бути прийнято стільки осіб-власників квартири в будинку Кооперативу, скільки є ізольованих кімнат в цій квартирі.

32. Член житлово-будівельного Кооперативу, який потребує поліпшення житлових умов (частина друга і третя статті 134 Житлового кодексу УРСР), має переважне право на одержання квартири, пайовий внесок за яку внесено не повністю, що звільнилася в будинку цього Кооперативу.

32.1. Якщо є кілька членів кооперативу, які мають переважне право на одержання вказаної квартири, питання про те, кому з них її надати, вирішується загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених) з урахуванням часу виникнення потреби в поліпшенні житлових умов, а також права на пільги відносно черговості прийому до членів Кооперативу.

32.2. При відсутності таких осіб або при їх відмові від одержання вказаної квартири, переважне право на її одержання має член цього Кооперативу, який бажає замінити займану квартиру на іншу з такою ж кількістю кімнат.

33. Якщо в будинку, де проживає член Кооперативу, звільнилася квартира, пайовий внесок за яку внесено не повністю, члени кооперативу користуються перевагою перед усіма іншими особами на одержання зазначеної квартири. При відмові від одержання такої квартири переважне право надається особі, яка потребує поліпшення житлових умов, за умов вступу до Кооперативу.

Заселення вказаної квартири провадиться на підставі ордеру.

34. Надання членові Кооперативу квартири, що звільнилася, пайовий внесок за яку внесено не повністю, провадиться з додержанням вимог пункту 28 цього Статуту.

35. При відмові члену Кооперативу в наданні жилого приміщення, що звільнилося, у випадках, передбачених пунктами 32 і 33 цього Статуту, спір вирішується у судовому порядку.

36. Член Кооперативу вправі за письмовою згодою проживаючих разом з ним членів сім’ї, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного жилого приміщення, з наймачем жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи з іншим членом Кооперативу, в тому числі з проживаючими в іншому населеному пункті, за умови прийому до членів Кооперативу особи, яка вселяється у зв'язку з обміном у будинок Кооперативу.

36.1. Член кооперативу або член його сім’ї також має право у встановленому порядку провести обмін жилої площі, що припадає на нього, в тому числі суміжної кімнати або частини кімнати, з особами, зазначеними в цьому пункті, за умови, що від'їжджаючий у порядку обміну вселяється як член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні. Якщо обмін частини жилого приміщення пов'язаний з вибуттям члена Кооперативу з Кооперативу, то такий обмін провадиться за умови вступу до Кооперативу члена його сім'ї або особи, яка вселяється як член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні.

36.2. Обмін жилими приміщеннями між членами того ж самого Кооперативу провадиться за рішенням загальних зборів членів Кооперативу. У разі заперечення Кооперативу проти обміну спір вирішується в судовому порядку.

36.3. Обмін не допускається у випадках, зазначених у статті 86 Житлового кодексу.

37. Особа, яка вступає до Кооперативу у зв'язку з обміном жилого приміщення, користується перевагою перед усіма іншими особами на вступ до цього кооперативу. У разі вибуття члена кооперативу з Кооперативу у зв'язку з обміном частини жилого приміщення така перевага надається одному з членів сім'ї, які проживали разом з ним, а при відмові членів сім'ї від вступу до Кооперативу - особі, яка вселилася як член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні. При відмові у прийомі до Кооперативу вказаних осіб спір вирішується в судовому порядку.

38. Угода про обмін жилими приміщеннями, в тому числі й між членами того ж самого Кооперативу, набирає чинності з моменту одержання ордерів, що видаються виконавчим органом Київської міської Ради. Відмову у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку.

39. Якщо між членом Кооперативу і членами його сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то член Кооперативу, а також його дружина, що має право на частину паєнагромадження, можуть вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах).

40. При обміні жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду на жиле приміщення в будинку Кооперативу особа, яка вступає до Кооперативу у зв’язку з обміном, зобов'язана внести на рахунок Кооперативу в установі банку пайовий внесок не менший, ніж розмір паєнагромадження члена Кооперативу, який вибув.

40.1. Якщо особа, яка вступає до кооперативу у зв'язку з обміном, є з членом кооперативу близьким родичем (батьки, діти, дід, бабка, рідні брати і сестри), вона звільняється від внесення зазначеного пайового внеску за умови передачі їй паєнагромадження вибулим членом кооперативу.

40.2. При обміні жилого приміщення в будинку Кооперативу на інше жиле приміщення в будинку цього або іншого Кооперативу провадиться зарахування рівних сум паєнагромаджень. Різниця у паєнагромадженнях має бути відповідно внесена новоприйнятим членом Кооперативу і одержана вибулим з Кооперативу.

41. Член Кооперативу вправі за згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, і правління Кооперативу здавати в найом частину жилого приміщення, а в разі тимчасового виїзду всієї сім'ї - все приміщення. Договір найму підлягає реєстрації в правлінні Кооперативу. До такого договору застосовуються правила про договір піднайму в будинках державного і громадського житлового фонду (статті 91 - 94, 97 Житлового кодексу).

42. Член Кооперативу і члени його сім'ї, які проживають разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити тимчасове проживання у жилому приміщенні, що є в їх користуванні, інших осіб без стягнення плати за користування приміщенням (тимчасових жильців), у тому числі опікуна чи піклувальника, який не є членом сім'ї члена Кооперативу.

42.1. Вселення жильців на строк понад півтора місяця допускається за умови, якщо розмір жилої площі, що припадає на кожного, хто проживав в цьому приміщенні, буде не менший рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті.

42.2. Тимчасові жильці на вимогу члена Кооперативу або членів сім'ї, які проживають разом з ним, зобов'язані негайно звільнити приміщення, а при відмові - підлягають виселенню у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

43. Поділ квартири між членом Кооперативу і його дружиною допускається в разі розірвання шлюбу між ними, якщо пай є спільною власністю подружжя і якщо кожному з колишнього подружжя можливо виділити ізольоване жиле приміщення в займаній ними квартирі. Поділ квартири провадиться за згодою між колишнім подружжям, а при відсутності згоди - за рішенням суду.

43.1. Угода між колишнім подружжям про поділ паю є обов'язковою для Кооперативу і виконавчого органу Київської міської Ради при вирішенні питання про членство іншого з подружжя в Кооперативі. При наявності рішення суду про поділ паю особа визнається членом Кооперативу з моменту набрання рішенням суду законної сили.

43.2. Якщо поділити квартиру неможливо, один з колишнього подружжя, за яким визнано право на частину паєнагромадження, вправі вимагати від другого, який є членом Кооперативу, виплати йому суми, що відповідає його частині паєнагромадження. Після одержання зазначеної компенсації він зобов'язаний звільнити займане приміщення, а в разі відмови - підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

44. При проведенні капітального ремонту жилого будинку Кооперативу, коли він не може бути проведений без виселення громадян, які проживають у цьому будинку, Кооператив надає членові кооперативу і членам його сім'ї на час проведення ремонту інше жиле приміщення в будинку (частини будинку), виділеному Кооперативу виконавчим органом Київської міської Ради або Головним управлінням. У разі відмови члена кооперативу від переселення в це приміщення Кооператив або організація, на обслуговуванні якої перебуває будинок Кооперативу, можуть вимагати переселення його в судовому порядку.

44.1. Жиле приміщення, надаване на час капітального ремонту, має знаходитись у межах даного населеного пункту й відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

44.2. Після закінчення капітального ремонту і прийняття будинку державною комісією член кооперативу вселяється у жиле приміщення, яке він раніше займав. У разі відмови від звільнення жилого приміщення, наданого на час проведення капітального ремонту, член кооперативу і члени його сім'ї підлягають виселенню в судовому порядку за позовом Кооперативу або виконавчого органу Київської міської Ради чи Головного управління.

44.3. У період проживання у зв'язку з капітальним ремонтом в іншому жилому приміщенні член кооперативу зберігає права і несе обов'язки, передбачені цим Статутом, а також вносить квартирну плату за приміщення, надане йому на час ремонту, і плату за комунальні послуги.

45. Працівник Головного управління може бути членом тільки цього Кооперативу, крім випадку вступу до новостворюваного кооперативу у зв'язку з потребою у поліпшенні житлових умов. У цьому разі в період будівництва будинку член Кооперативу користується правами, і виконує обов'язки в обох кооперативах.

46. Член Кооперативу зобов'язаний:

1) виконувати вимоги цього Статуту та рішення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);

2) у встановлений рішенням Загальних зборів членів Кооперативу (зборами уповноважених) строк внести вступний та пайовий внески;

3) своєчасно вносити плату за комунальні послуги, здійснювати платежі на покриття витрат кооперативу з експлуатації, капітального ремонту жилого будинку та утримання прибудинкової території;

4) використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, забезпечувати збереження в цілісності жилого приміщення та всього будинку, бережно і дбайливо ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання, об’єктів благоустрою;

5) дотримуватись правил і порядку утримання жилих будинків та прибудинкової території, правил протипожежної безпеки, підтримувати чистоту та порядок у під’їзді, на сходових клітинах та у інших приміщеннях жилого будинку;

6) провадити за свій рахунок поточний ремонт квартири в якій проживає;

7) у випадку відчуження наданої, як члену Кооперативу, квартири звільнити її спільно з членам сім’ї.

47. Новоприйнятий член Кооперативу, у тому числі громадянин, який придбав у власність жиле приміщення в будинку Кооперативу, зобов'язані виконувати винесені до їх вступу до Кооперативу рішення загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених), якими на членів Кооперативу покладаються певні обов'язки, у тому числі накладені до їх вступу до Кооперативу.

48. Громадяни, які придбали у власність квартиру в будинку Кооперативу та не виявили бажання вступити до членів цього Кооперативу, здійснюють плату за користування комунальними послугами у встановленому для членів Кооперативу розмірі, а також беруть участь у загальних витратах Кооперативу з експлуатації і капітального ремонту будинку та утримання прибудинкової території.

49. Особа, яка вступає до Кооперативу замість вибулої, повинна внести пайовий внесок, рівний розмірові паєнагромадження вибулого члена кооперативу.

50. Члена Кооперативу може бути виключено з кооперативу у випадках:

1) надання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до кооперативу, а також неправомірних дій посадових осіб при розгляді питання про прийом до членів кооперативу;

2) установлення вироком суду, що пайовий внесок складається з коштів, одержаних злочинним шляхом;

3) неодержання ордеру та не заселення квартири без поважних причин протягом місяця з дня видачі ордера члену кооперативу;

4) систематичного руйнування або псування жилого приміщення, або використання його не за призначенням, що робить неможливим для інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі або в одному будинку, якщо заходи громадського впливу виявились безрезультатними;

5) систематичного невиконання рішень загальних зборів членів Кооперативу;

6) виїзду на інше постійне місце проживання;

7) несплати пайового внеску;

8) систематичної несплати внесків на потреби кооперативу або внесків на експлуатацію та ремонт жилого будинку.

Рішення про виключення з Кооперативу може бути оскаржено в судовому порядку. Рішення суду, яким особа визнана необґрунтовано виключеною з Кооперативу, є підставою для поновлення цієї особи у членах Кооперативу.

51. У разі вибуття члена Кооперативу з Кооперативу до заселення будинку або виключення його з кооперативу член його сім'ї, який перебував разом з ним на обліку бажаючих вступити до Кооперативу, має переважне право перед іншими особами на вступ до Кооперативу. Тому з подружжя члена Кооперативу, якому належить право на частину паєнагромадження, надається перевага перед іншими членами сім'ї. У випадку відмови у прийомі до Кооперативу вказаних осіб спір може бути вирішений у судовому порядку.

52. Член Кооперативу, виключений з Кооперативу, втрачає право користування квартирою в будинку Кооперативу і при відмові звільнити її підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

53. Особі, яка вибула з Кооперативу, повертається внесена нею сума паєнагромаджень за мінусом послуг установи банку, крім випадку виключення з Кооперативу на підставі підпункту 2 пункту 50 цього Статуту коли сума паєнагромадження згідно з вироком суду направляється у доход держави або відповідної організації.

Повернення паєнагромадження здійснюється після внесення відповідної суми новоприйнятим членом Кооперативу. Вступний внесок та кошти, внесені членом Кооперативу на проведення капітального ремонту жилого будинку та на інші цілі, поверненню не підлягають. Заборгованість особи, яка вибула з Кооперативу, по платежах Кооперативу, стягується в судовому порядку.

54. Члени сім'ї, які проживають спільно з членом Кооперативу, мають рівне з ним право користування жилим приміщенням. Таке саме право набувають особи, які вселилися у жиле приміщення в будинку Кооперативу як члени сім'ї, якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням.

54.1. Члени сім'ї члена Кооперативу, крім дружини (чоловіка), якій (якому) належить право на частину паєнагромадження, не мають права вимагати поділу квартири, її продажу та здачі в оренду, а також вселення інших осіб, за винятком неповнолітніх дітей.

54.2. До членів сім’ї члена Кооперативу належать особи, які проживають спільно з ним: дружина (чоловік) члена Кооперативу, їхні діти та батьки. Членами сім’ї члена Кооперативу можуть бути визнані інші особи, якщо вони постійно мешкають спільно з членом Кооперативу та ведуть з ним спільне господарство.

54.3. Припинення сімейних відносин з членом Кооперативу не позбавляє колишніх членів його сім’ї права користування займаним жилим приміщенням.

55. Якщо член Кооперативу, виключений з Кооперативу, помер або вибув з нього з інших причин, члени його сім’ї, що мешкають з ним, зберігають право користування жилим приміщенням при умові вступу до Кооперативу одного з них.

55.1. Член сім’ї, який виявив бажання вступити до Кооперативу замість колишнього члена Кооперативу, має переважне право перед іншими особами. Дружині (чоловіку) члена Кооперативу, якій (якому) належить право на частину паєнагромаджень, надається перевага на вступ до Кооперативу перед іншими членами сім’ї.

55.2. При відсутності дружини (чоловіка) члена кооперативу, якій (якому) належить право на частину паєнагромадження, а також при відмові їй в прийомі до Кооперативу, така перевага надається спадкоємцям члена Кооперативу, які мешкають разом з ним. До Кооперативу може бути прийнято стільки спадкоємців, скільки є в наявності ізольованих кімнат у квартирі.

55.3. У випадку відмови в прийомі до Кооперативу вищевказаних осіб, спір вирішується у судовому порядку. Спадкоємці, які не мають права на вступ до Кооперативу, або які відмовились від цього права, успадковують паєнагромадження померлого члена кооперативу у встановленому законом порядку.

56. Члени сім’ї члена Кооперативу, які перебувають на обліку бажаючих вступити до Кооперативу, за умови вступу до Кооперативу мають переважне право на одержання жилого приміщення, що звільнилося в будинку цього Кооперативу, якщо відсутні особи, вказані в пунктах 32 і 33 цього Статуту, або вони від одержання жилого приміщення, що звільнилося, відмовилися. Надання членам сім'ї члена Кооперативу зазначеного жилого приміщення провадиться з додержанням вимог пункту 28 цього Статуту. У разі виникнення спору питання вирішується в судовому порядку.

57. При тимчасовій відсутності члена Кооперативу або члена його сім’ї, якому належить право на частину паєнагромаджень, за ними зберігається жиле приміщення незалежно від причин і строку відсутності. У разі тимчасової відсутності інших членів сім’ї члена Кооперативу жиле приміщення за ними зберігається у випадках і в межах строків, встановлених ст. 71 Житлового кодексу.

58. Повнолітні члени сім’ї члена Кооперативу зобов'язані брати участь в оплаті витрат по експлуатації та ремонту будинку і квартири.

59. Якщо члена Кооперативу виключено з Кооперативу з підстав передбачених підпунктами 1, 2, 3 і 7 пункту 50 цього Статуту, то члени його сім’ї та інші особи, які спільно проживають з ним, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

59.1. Члени сім’ї члена Кооперативу та інші особи, які мешкають спільно з ним, можуть бути виселені у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення у випадках, передбачених ст. 116 Житлового кодексу України.

VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

60. Органами управління Кооперативу є загальні збори членів кооперативу (Збори уповноважених) і Правління кооперативу.

Загальні збори Кооперативу є вищим органом управління Кооперативу.

Загальні збори:

1) приймають Статут кооперативу;

2) обирають правління і ревізійну комісію кооперативу;

3) приймають громадян до членів Кооперативу і виключають з Кооперативу;

4) затверджують, а в разі необхідності – перезатверджують проектно-кошторисну документацію на будівництво жилого будинку та надвірних будівель;

5) приймають рішення про одержання банківського кредиту на будівництво жилого будинку та надвірних будівель;

6) встановлюють розмір та строк внесення вступного внеску;

7) затверджують розрахунок вартості квартир;

8) встановлюють розміри пайових внесків і строк їх внесення;

9) розподіляють квартири між членами ново організовуваного Кооперативу;

10) приймають рішення про порядок експлуатації жилого будинку;

11) затверджують звіт правління Кооперативу про фінансово-господарську діяльність Кооперативу за минулий рік і фінансово-господарський план на поточний рік;

12) встановлюють строки внесення внесків на капітальний ремонт жилого будинку, внесків на експлуатацію жилого будинку та утримання прибудинкової території, плати за комунальні послуги і приймають рішення про стягування з членів кооперативу пені за несвоєчасне їх внесення (в межах 0,2 % від суми платежу за кожен день прострочення);

13) приймають рішення про надання жилого приміщення, що звільнилося, в будинку Кооперативу, пайовий внесок за яке внесено не повністю;

14) приймають рішення про надання члену кооперативу замість займаної іншої квартири з такою ж кількістю кімнат;

15) приймають рішення про створення спеціальних фондів, встановлюють розмір і строки внесення членами Кооперативу внесків до цих фондів, а також порядок їх витрачання;

16) встановлюють порядок витрачання інших надходжень;

17) приймають рішення про переобладнання не придатних для проживання жилих приміщень у будинку Кооперативу в нежилі. Рішення загальних зборів з цього питання затверджуються Київською міською державною адміністрацією;

18) приймають рішення про оплату праці та заохочення членів правління, ревізійної комісії та інших членів Кооперативу;

19) розглядають скарги на дії правління і ревізійної комісії Кооперативу;

20) вирішують інші питання, що належать до відання Кооперативу.

61. При наявності в Кооперативі 75 і більше членів замість загальних зборів членів Кооперативу можуть скликатися збори уповноважених. Уповноважені обираються загальними зборами членів Кооперативу по одному від п'яти членів Кооперативу строком на два роки.

Збори уповноважених вирішують ті ж питання, що й загальні збори членів кооперативу, крім зазначених у підпунктах 1, 2, 4, 7 - 9 пункту 60 та в пунктах 75 і 76 цього Статуту.

62. Загальні збори членів Кооперативу (збори уповноважених) скликаються правлінням не рідше двох разів на рік.

62.1. Позачергові збори скликаються на вимогу 1/3 загальної кількості членів Кооперативу, на вимогу правління Кооперативу, ревізійної комісії, а також Київської міської державної адміністрації або начальника Головного управління та профспілкового комітету.

62.2. Загальні збори членів Кооперативу (збори уповноважених) визнаються правочинними, якщо на них присутні не менше 2/3 загального числа членів кооперативу (уповноважених).

62.3. Рішення Загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених) приймаються простою більшістю, а рішення про прийняття Статуту Кооперативу, прийом до Кооперативу і виключення з Кооперативу, про затвердження розрахунку вартості квартир, встановлення розмірів пайових внесків і про розподіл квартир між членами новоорганізованого кооперативу - більшістю не менше 3/4 голосів присутніх на зборах членів Кооперативу (уповноважених). Рішення про реорганізацію та ліквідацію Кооперативу приймаються загальними зборами членів Кооперативу при умові, що за нього проголосувало не менше 3/4 загальної кількості всіх членів Кооперативу.

62.4. Замість члена кооперативу на Загальних зборах членів кооперативу може бути присутня уповноважена ним особа. Повноваження підтверджуються довіреністю, засвідченою нотаріально або у формі визначеній ст. 245 Цивільного кодексу України. Уповноважена особа може представляти інтереси одного члена Кооперативу.

63. Правління Кооперативу є виконавчим органом Кооперативу, підзвітним загальним зборам членів Кооперативу (зборам уповноважених). Правління обирається загальними зборами членів Кооперативу з числа членів Кооперативу у кількості не менше 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

63.1. Правління обирає з свого складу голову та його заступника (заступників). Голова Кооперативу здійснює повсякденне керівництво діяльністю Кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених) і правління.

63.2. Правління Кооперативу забезпечує дотримання Кооперативом та його членами чинного законодавства з питань діяльності Кооперативу. Члени правління Кооперативу виконують свої обов'язки на громадських засадах або за платню, згідно з рішенням загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених).

64. Правління кооперативу:

1) забезпечує додержання Кооперативом та його членами законодавства України, розпоряджень Київської міської державної адміністрації з питань діяльності Кооперативу та Статуту Кооперативу;

2) забезпечує належне оформлення будівництва жилого будинку та надвірних будівель;

3) здійснює контроль за будівництвом жилого будинку та надвірних будівель;

4) визначає представника Кооперативу для участі у державній комісії з приводу прийняття в експлуатацію жилого будинку і надвірних будівель;

5) забезпечує підготовку звіту про фінансово-господарську діяльність Кооперативу за минулий рік та фінансово-господарського плану, кошторису доходів і витрат на поточний рік та подає їх на затвердження загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених);

6) розпоряджається коштами Кооперативу відповідно до затвердженого загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених) кошторису доходів і витрат на поточний рік;

7) укладає договори та інші угоди, пов’язані з діяльністю Кооперативу;

8) представляє інтереси Кооперативу в державних і громадських органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

9) подає заявки і розрахунки на виконання проектних, ремонтних та інших робіт, пов'язаних з експлуатацією і ремонтом жилого будинку та утриманням прибудинкової території;

10) контролює надходження від членів Кооперативу платежів, веде повний і точний облік заборгованості, забезпечує її погашення;

11) контролює надходження від членів Кооперативу вступних внесків, пайових внесків, внесків на капітальний ремонт житлового будинку, на експлуатацію житлового будинку та утримання прибудинкової території, платні за комунальні послуги;

12) у випадку несвоєчасного внесення членами Кооперативу відповідних платежів, вживає заходів до їх стягнення в установленому порядку;

13) забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності;

14) веде список членів Кооперативу та членів їх сімей на отримання жилих приміщень, що звільнилися у будинку Кооперативу, пайовий внесок за які внесено не повністю;

15) повідомляє Головне управління про звільнення жилого приміщення в будинку Кооперативу в разі відсутності спадкоємців за законом і за заповітом;

16) готує пропозиції про прийом до Кооперативу і виключення з Кооперативу, надання жилих приміщень та з інших питань, що належать до відання загальних зборів членів Кооперативу (Зборів уповноважених);

17) погоджує здачу жилих приміщень в будинку Кооперативу в найом. Реєструє договори найму;

18) приймає на роботу та звільняє працівників (робітників) і службовців, які обслуговують жилий будинок та прибудинкову територію;

19) забезпечує проведення загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених);

20) звітує перед загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених) не рідше одного разу на рік;

21) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Кооперативу, за винятком тих, які належать до компетенції загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених).

65. Засідання правління Кооперативу скликаються головою правління в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися також на вимогу членів правління або ревізійної комісії. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів правління відкритим голосуванням.

66. Платіжні документи підписуються головою правління або його уповноваженим заступником та бухгалтером Кооперативу.

67. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів Кооперативу з їх числа у кількості не менше трьох осіб на 2 роки. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову комісії. Голова та члени ревізійної комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

68. Ревізійна комісія Кооперативу:

1) здійснює контроль за додержанням правлінням Кооперативу і членами Кооперативу чинного законодавства України, рішень і розпоряджень Київської міської державної адміністрації з питань діяльності Кооперативу та цього Статуту;

2) проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності – за участю відповідальних спеціалістів) планові ревізії фінансово-господарської діяльності Кооперативу та про результати звітує перед загальними зборами членів Кооперативу (Зборів уповноважених);

3) перевіряє виконання правлінням Кооперативу рішень загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених);

4) контролює правильність укладання правлінням Кооперативу договорів;

5) перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесення платежів для оплати витрат Кооперативу на експлуатацію та ремонт будинку, утримання прибудинкової території та інших платежів;

6) контролює своєчасність розгляду правлінням Кооперативу звернень членів Кооперативу та інших громадян.

69. У випадку виявлення допущених правлінням Кооперативу порушень чинного законодавства, рішень і розпоряджень Київської міської державної адміністрації з питань діяльності Кооперативу та Статуту Кооперативу, а також порушень фінансової дисципліни ревізійна комісія повідомляє про це загальні збори Кооперативу (збори уповноважених), а при необхідності - також Київську міську державну адміністрацію.

70. До складу правління та ревізійної комісії Кооперативу не можуть одночасно входити особи, які є між собою близькими родичами або перебувають у свояцтві.

Члени правління та ревізійної комісії, а також особи, які є з ними близькими родичами або перебувають у свояцтві, не можуть займати оплачувані посади в цьому Кооперативі.

71. Рішення загальних зборів членів Кооперативу про обрання правління та ревізійної комісії Кооперативу або окремих їх членів, а також рішення правління та ревізійної комісії про обрання керівників цих органів у місячний термін подаються у Київську міську державну адміністрацію для реєстрації складу вказаних органів. Адміністрація має право відмовити в реєстрації, якщо встановить, що вибори були проведені з порушенням законодавства.

72. Члени правління та члени ревізійної комісії Кооперативу, які винні у порушенні законодавства або Статуту Кооперативу, чи заподіянні шкоди інтересам держави, Кооперативу, громадянам, або не справляються із своїми обов’язками, можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених).

73. Члени правління та члени ревізійної комісії Кооперативу, які завдали своїми діями шкоди Кооперативу, несуть перед ним матеріальну відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.

74. Контроль за діяльністю Кооперативу, за експлуатацією та ремонтом належного йому будинку здійснює Київська міська державна адміністрація. Київська міська державна адміністрація вправі скасувати рішення загальних зборів або правління Кооперативу, якщо вони суперечать чинному законодавству.

74.1. Київська міська державна адміністрація може поставити перед загальними зборами членів Кооперативу (зборами уповноважених) питання про виключення окремих осіб з членів Кооперативу за наявності підстав, передбачених пунктом 50 цього Статуту, та про усунення від роботи у правлінні або ревізійній комісії Кооперативу осіб, винних у грубому порушенні законодавства або Статуту Кооперативу чи заподіянні істотної шкоди інтересам держави, Кооперативу та громадян.

74.2. У разі незгоди загальних зборів членів Кооперативу (зборів уповноважених) з указаними пропозиціями Київської міської державної адміністрації, а також у випадку, якщо загальні збори членів Кооперативу (збори уповноважених) не розглянуть ці пропозиції протягом місяця, рішення про виключення з членів Кооперативу, або усунення від роботи в правлінні або ревізійній комісії приймає Київська міська державна адміністрація.

Рішення Київської міської державної адміністрації про виключення з членів Кооперативу може бути оскаржене у судовому порядку.

VII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

75. За рішенням загальних зборів членів Кооперативу, затвердженим виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією, може бути проведена реорганізація Кооперативу (злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділення).

76. Діяльність Кооперативу припиняється у разі прийняття загальними зборами членів кооперативу рішення про його ліквідацію, затвердженого виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

77. У випадку ліквідації Кооперативу майно, що залишилося після задоволення всіх пред’явлених Кооперативу претензій, передається Київській міській державній адміністрації.

78. Колишнім членам Кооперативу, які проживають у жилому будинку ліквідованого Кооперативу, надається переважне право на укладення договору найму займаних ними жилих приміщень.

Статут прийнятий загальними зборами членів житлово-будівельного кооперативу “Захисник” при ГУМВС України в місті Києві.

Протокол № _______ від ____ серпня 2013 року

Всього членів кооперативу - _____________ особи

Присутні - _____________ особи

Голосували:

За - _____________ особи

Проти - _____________ особи

Утримались - _____________ особи

Голова зборів __________________

Секретар зборів ________________

Вірно:

Голова правління ЖБК “Захисник”

при ГУМВС України в місті Києві А.Г. Гатунок

Підпис голови правління засвідчую:

Перший заступник директора Департаменту

будівництва та житлового забезпечення КМДА В.М. Денисенко

 

Список осіб, які претендують на зарахування до кадрового резерву:

Штаб ГУ

Начальники штабу

Підполковник міліції Домбровський Юрій Анатолійович

Майор міліції Ходоровський Анатолій Леонідович

Заступники начальника штабу

Полковник міліції Герілевич Сергій Миколайович

Капітан міліції Недільський Володимир Павлович

Начальники відділів

Підполковник міліції Бабенко Олег Миколайович

Підполковник міліціїБондарчук Віталій Миколайович

Підполковник міліції Веклич Євген Григорович

Підполковник міліції Ясінський Олег Валентинович

Майор міліції Діхтяр Михайло Вікторович

Капітан міліції Рябий Олександр Миколайович

Слідче управління

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Давиденко-Лісогубенко Вікторія Іванівна

Підполковник міліції Дмитренко Олег Миколайович

Підполковник міліції Матвєйкін Сергій Валерійович

Підполковник міліції Содоль Наталія Анатоліївна

Майор міліції Розумний Михайло Олексійович

Майор міліції Сторожук Сергій Анатолійович

Начальники відділів

Полковник міліції Черняхівський Євген Анатолійович

Підполковник міліції Андросович Анатолій Іванович

Підполковник міліції Василенко Володимир Володимирович

Підполковник міліції Кокшарова Аліна Миколаївна

Підполковник міліції Мариняко Олена Михайлівна

Підполковник міліції Святина Ігор Андрійович

Майор міліції Безушко Андрій Петрович

Майор міліції Вижга Вадим Володимирович

Майор міліції Горовенко Ігор Миколайович

Майор міліції Полунін Володимир Юрійович

Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю

Начальник управління

Підполковник міліції Шайдоров Олександр Іванович

Майор міліції Копій Роман Михайлович

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Какалець Анатолій Іванович

Підполковник міліції Лазаренко Дмитро Борисович

Начальники відділів

Підполковник міліції Бондарєв Михайло Миколайович

Підполковник міліції Ємець Віктор Олексійович

Підполковник міліції Маєвський Олег Станіславович

Підполковник міліції Степанчук Андрій Віталійович

Підполковник міліції Стороженко Сергій Анатолійович

Підполковник міліції Фуркало Олександр Васильович

Підполковник міліції Шайхуллін Максим Касимович

Майор міліції Бойко Ігор Валерійович

Майор міліції Голинський Богдан Станіславович

Майор міліції Зубенко Ігор Павлович

Капітан міліції Козєєв Сергій Олександрович

Майор міліції Лікша Владислав Андрійович

Капітан міліції Роїк Владислав Артурович

Капітан міліції Матвієнко Віктор Вікторович

Капітан міліції Шпичко Тарас Миколайович

Управління карного розшуку

Начальники управління

Підполковник міліції Пасічник Олександр Васильович

Підполковник міліції Худяков Євген Олексійович

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Кондратьєв Павло Ярославович

Підполковник міліції Медведєв Володимир Олександрович

Підполковник міліції Середюк Олександр Васильович

Капітан міліції Корніяченко Олександр Васильович

Начальники відділів

Підполковник міліції Войтюк Віктор Петрович

Підполковник міліції Волошин В’ячеслав Миколайович

Підполковник міліції Глечик Володимир Петрович

Підполковник міліції Козлов Микола Іванович

Підполковник міліції Костенко Тетяна Іванівна

Підполковник міліції Крупський Сергій Володимирович

Підполковник міліції Сінчак Олег Васильович

Підполковник міліції Цюкало Олександр Іванович

Підполковник міліції Цимбал Юрій Анатолійович

Підполковник міліції Швалюк Михайло Віталійович

Майор міліції Бузоверя Євген Юрійович

Майор міліції Власенко Віталій Степанович

Майор міліції Демяненко Олександр Іванович

Майор міліції Деревенський Іван Степанович

Майор міліції Дикий Віталій Григорович

Майор міліції Клименко Петро Михайлович

Майор міліції Краєвський Анатолій Федорович

Капітан міліції Неклюдов Олександр Миколайович

Капітан міліції Новосьолов Юрій Олександрович

Капітан міліції Орел Олександр Валерійович

Капітан міліції Сизон В’ячеслав Іванович

Управління боротьби з кіберзлочинністю

Начальники управління

Полковник міліції Шпак Руслан Петрович

Підполковник міліції Ткачов Олексій Олександрович

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Дроздов Микола Сергійович

Підполковник міліції Паламарчук Олександр Вікторович

Підполковник міліції Чоп’як Андрій Сергійович

Капітан міліції Макулін Ігор Олексійович

Начальники відділів

Підполковник міліції Литвинов Андрій Олегович

Капітан міліції Бондаренко Олена Вікторівна

Капітан міліції ГонтаренкоВячеслав Петрович

Старший лейтенант міліції Дмитрук Володимир Дмитрович

Управління громадської безпеки

Начальники управління

Підполковник міліції Бойко Сергій Олексійович

Підполковник міліції Карандюк Сергій Вікторович

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Громський Сергій Петрович

Підполковник міліції Кушнір Ігор Михайлович

Старший лейтенант міліції Спасських Юрій Валентинович

Начальники відділів

Підполковник міліції Бойко Ігор Мирославович

Майор міліції Довгаль В’ячеслав Анатолійович

Управління по боротьбі з організованою злочинністю

Начальники управління

Полковник міліції Горбачов Олександр Васильович

Полковник міліції Піскунов Василь Миколайович

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Василенко Павло Юрійович

Підполковник міліції Житник Сергій Юрійович

Майор міліції Дем’янюк Денис Олегович

Підполковник міліції Манжула Сергій Васильович

Начальники відділів

Підполковник міліції Барандич Ярослав Володимирович

Підполковник міліції Горбенко Олексій Сергійович

Підполковник міліції Іванина Олександр Володимирович

Підполковник міліції Сенчило Олександр Васильович

Підполковник міліції Чапчай Андрій Олександрович

Майор міліції Занько Олег Олександрович

Майор міліції Коваль Віталій Юрійович

Майор міліції Кононенко Михайло Михайлович

Майор міліції Лаханський Вадим Володимирович

Капітан міліції Станжицький Віталій Леонідович

Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків

Начальникиуправління

Підполковник міліції Пономарьов Іван Валерійович

Підполковник міліції Шевченко Олександр Миколайович

Заступники начальника управління

Майор міліції Кисіль Сергій Михайлович

Майор міліції Марініч Михайло Андрійович

Начальники відділів

Майор міліції Скуріневський Юрій Володимирович

Капітан міліції Буранов Ігор Юрійович

Управління режимно-секретного та документального забезпечення

Начальники управління

Підполковник міліції П’ятницькій Віктор Іванович

Підполковник міліції Іванов Юрій Володимирович

Заступники начальника управління

Капітан міліції Хохлов Олександр Георгійович

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

Начальники управління

Полковник міліції Пучков Олександр Миколайович

Підполковник міліції Андрєєв Максим Валерійович

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Кошовник Сергій Васильович

Підполковник міліції Мельник Світлана Валеріївна

Підполковник міліції Ніколаєв Олег Миколайович

Майор міліції Форманчук Тетяна Миколаївна

Начальники відділів

Підполковник міліції Диндо Світлана Валентинівна

Майор міліції Роговий Артем Петрович

Майор міліції Ханіна Оксана Федосіївна

Капітан міліції Забаріна Наталія Вікторівна

Управління кадрового забезпечення

Начальники управління

Полковник міліції Ємельяненко Людмила Леонідівна

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Масовець Петро Степанович

Підполковник міліції Романенко Денис Вікторович

Підполковник міліції Сарафанюк Наталія Анатоліївна

Капітан міліції Мащенко Сергій Миколайович

Начальники відділів

Підполковник міліції Євплов Олександр Олександрович

Підполковник міліції Янішевський Олег Вікторович

Майор міліції Погребицька Валентина Сергіївна

Майор міліції Лелет Сергій Миколайович

Управління ДАІ

Начальники управління

Полковник міліції Федосов Юрій Олегович

Підполковник міліції Буряк Олександр Володимирович

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Ющенко Андрій Михайлович

Підполковник міліції Цаплій Геннадій Миколайович

Підполковник міліції Молотков Сергій павлович

Начальники відділів

Підполковник міліції Зеленчук Микола Миколайович

Підполковник міліції Кирильцев Роман Володимирович

Підполковник міліції Леончук Дмитро Леонідович

Майор міліції Червінко Тетяна Володимирівна

Капітан міліції Чорногор Євген Вікторович

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

Начальники центру

Підполковник міліції Козіянчук Володимир В’ячеславович

Підполковник міліції Федченко Володимир Васильович

Заступники начальника центру

Підполковник міліції Захарченко Роман Григорович

Підполковник міліції Харьківська Наталія Олександрівна

Майор міліції Кузьменко Роман Валерійович

Начальники відділів

Підполковник міліції Задорожна Інна Володимирівна

Підполковник міліції Кривов Андрій Євгенович

Підполковник міліції Підлісна Наталія Михайлівна

Відділ кримінальної міліції у справах дітей

Начальники відділів

Підполковник міліції Куртенко Олександр Борисович

Майор міліції Циганенко Інна Анатоліївна

Заступники начальників відділів

Капітан міліції Бугай Олександр Михайлович

Капітан міліції Клочуряк Степан Степанович

Відділ юридичного забезпечення

Начальник відділу

Підполковник міліції Лук’яненко Олександр Ігорович

Районні управління

Начальники районних управлінь

Полковник міліції Карпіка Сергій Михайлович

Полковник міліції Кінаш Віталій Петрович

Полковник міліції Коваленко Ігор Олександрович

Полковник міліції Садчиков Андрій Олександрович

Підполковник міліції Голіченко Василь Петрович

Підполковник міліції Зева Микола Васильович

Підполковник міліції Осипенко Руслан Іванович

Підполковник міліції Тимощук Микола Васильович

Підполковник міліції Шлапак Ігор Петрович

Підполковник міліції Шумейко Дмитро Олександрович

Майор міліції Лакиза Віталій Володимирович

Заступники начальників районних управлінь - начальники кримінальної міліції

Підполковник міліції Біленький Віталій Миколайович

Підполковник міліції Білоус Олексадр Анатолійович

Підполковник міліції Гаврилюк Максим Іванович

Підполковник міліції Грищук Олег Миколайович

Підполковник міліції Даценко Роман Григорович

Підполковник міліції Корнієць В’ячеслав Володимирович

Підполковник міліції Макеров Юрій Михайлович

Підполковник міліції Михайленко Віктор Васильович

Підполковник міліції Слабий Євген Миколайович

Підполковник міліції Шульга Микола Миколайович

Підполковник міліції Ясінський Віталій Олександрович

Майор міліції Шморгун Юрій Іванович

Капітан міліції Контвіцький Юрій Валерійович

Заступники начальників районних управлінь - начальники міліції громадської безпеки

Підполковник міліції Баришовець Роман Олександрович

Підполковник міліції Ізмайлов Руслан Юрійович

Підполковник міліції Некипілий Валерій Павлович

Підполковник міліції Юзва Валерій Миколайович

Майор міліції Гулак Дмитро Васильович

Майор міліції Дмитренко Олег Петрович

Майор міліції Онисько Олег Васильович

Майор міліції Полончук Віктор Володимирович

Заступники начальників районних управлінь

Полковник міліції Ванченко Олександр Іванович

Полковник міліції Колосніченко Сергій Григорович

Підполковник міліції Демент’єв Сергій Миколайович

Підполковник міліції Зіненко Наталія Володимирівна

Підполковник міліції Мосейчук Богдан Анатолійович

Підполковник міліції Олефіренко Юрій Григорович

Підполковник міліції Пірожок Михайло Анатолійович

Майор міліції Демченко Олександр Васильович

Майор міліції Кулик Олег Володимирович

Майор міліції Матвійчук Олександр Григорович

Начальники відділів районного управління

Підполковник міліції Литвин Дмитро Олександрович

Майор міліції Самойленко Кирило Валерійович

Капітан міліції Бурій Роман Іванович

Лінійне управління в метрополітені

Начальник управління

Підполковник міліції Мацан Іван Миколайович

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Тихий Сергій Миколайович

Майор міліції Зубков Руслана Валерійович

Майор міліції Коляда Роман Васильович

Майор міліції Литвинчук Микола Анатолійович

Управління ДСО при ГУМВС України в місті Києві

Начальники управління

Полковник міліції Бураков Михайло Михайлович

Полковник міліції Лисенко Владислав Іванович

Першій заступники начальника управління

Підполковник міліції Кросондович Михайло Євгенійович

Підполковник міліції Миронцов Юрій Миколайович

Заступники начальника управління

Підполковник міліції Костенко Борис Васильович

Підполковник міліції Пастушенко Андрій Миколайович

Підполковник міліції Шкляренко Андрій Михайлович

Начальники відділів

Підполковник міліції Євсєєв Владислав Ігорович

Підполковник міліції Смусь Володимир Миколайович

Майор міліції Кривша Олександр Анатолійович

Майор міліції Ладнюк Сергій Олександрович

Капітан міліції Булгаков Руслан Миколайович

Капітан міліції Палагін Микола Іванович

Капітан міліції Супряга Олександр Васильович

Полки

Командири полків

Підполковник міліції Вікарій Микола Володимирович

Підполковник міліції Мадюдя Василь Олександрович

Підполковник міліції Перепелиця Володимир Олексійович

Підполковник міліції Тищенко Віктор Вікторович

Підполковник міліції Тягнирядно Микола Михайлович

Майор міліції Бурда Юрій Олексійович

Майор міліції Васюк Василь Михайлович

Майор міліції Дидюк Андрій Валентинович

Майор міліції Ракович Олег Васильович

Майор міліції Сопінський Андрій Петрович

Майор міліції Шевченко Віктор Миколайович

Капітан міліції Дем’янюк Олександр Сергійович

Командири спеціального батальйону судової міліції «Грифон»

Майор міліції Пивовар Олександр Григорович

Заступники командирів полків

Підполковник міліції Демчук Володимир Володимирович

Майор міліції Гончарук Ігор Васильович

Майор міліції Шевченко Віктор Миколайович

Київське училище професійної підготовки працівників міліції

Начальники училища

Підполковник міліції Федоренко Олександр Іванович

Капітан міліції Лужецький Ігор Богданович

Заступники начальника училища

Підполковник міліції Дзюба Сергій Володимирович

Підполковник міліції Буженко Василь Васильович

Підполковник міліції Топорівська Оксана Степанівна

Кінологічний центр

Начальник

Капітан міліції Ступін Олександр Володимирович

Управління кадрового забезпечення

 

П Р И Й О М   Н А   С Л У Ж Б У   В   О Р Г А Н И   В Н У Т Р І Ш Н І Х   С П Р А В

Головним управлінням МВС України в місті Києві здійснюється прийом на службу в органи внутрішніх справ цивільних осіб.

Відповідно до одержаної освіти, фізичної підготовки та стану здоров’я кандидатам на службу пропонуються посади рядового, молодшого і середнього начальницького складу.

Особи, які зараховуються до резерву кадрів нового прийому, повинні відповідати наступним вимогам:

- вік до 30 років;

- освіта вища (спеціаліст, магістр) або базова вища (бакалавр) для середнього начальницького складу (для кандидатів на посади слідчих обов’язкова повна вища або базова вища юридична освіта) та загальна середня освіта для рядового і молодшого начальницького складу;

- проходили строкову військову службу в Збройних Силах або закінчили військову кафедру і мають звання офіцера запасу (для чоловіків).

Після зарахування до резерву нового прийому кандидати проходять:

- медичне обстеження за місцем проживання;

- військово-лікарську комісію медичних установах МВС, яка визначає придатність до служби в ОВС;

- психологічне обстеження.

Кандидати складають заліки з фізичної підготовки:

чоловіки – підтягування на перекладені – 9 разів, біг 100 м – 14,5 сек., біг 1000 м – 3 хв. 55 сек., човниковий біг 10х10 м – 30,0 сек., комплексна силова вправа (кількість разів за 1 хв.) – 55;

жінки - згинання та розгинання рук в упорі лежачи – 18 разів, біг 100 м – 16,6 сек., біг 1000 м. – 4 хв. 20 сек., човниковий біг 10х10 м – 32,0 сек., піднімання тулуба із положення лежачі (кількість разів за 1 хв.) – 45.

Вивчаються:

- за місцем проживання;

- навчання;

- роботи;

- на конкретних дорученнях за майбутньою спеціальністю.

При зверненні до кадрових підрозділів кандидатам при собі необхідно мати:

- паспорт;

- військовий квиток;

- трудову книжку;

- ідентифікаційний код;

- документи про освіту (диплом з оціночною відомістю);

- свідоцтва про народження, одруження, розлучення, зміну прізвищ близьких родичів;

- довідку про склад сім’ї (Ф-3).

Для оформлення необхідних документів та отримання додаткової інформації щодо умов прийому і оформлення на службу та умов проходження служби в органах внутрішніх справ звертатись безпосередньо до відділів кадрового забезпечення районних управлінь за телефонами:

- Голосіївське районне управління – (044) 525-03-80 (вул. Голосіївська, 15);

- Дарницьке районне управління – (044) 572-71-09 (вул. Кошиця, 3-а);

- Деснянське районне управління – (044) 515-25-29 (вул. Т. Драйзера, 9-б);

- Дніпровське районне управління – (044) 559-63-62 (вул. Червоноткацька, 2);

- Оболонське районне управління – (044) 418-81-44 (вул. Малиновського, 2-а);

- Печерське районне управління – (044) 280-69-31 (вул. Московська, 30);

- Подільське районне управління – (044) 417-55-03 (вул. Хорива, 20);

- Святошинське районне управління – (044) 424-35-74 (пр-т Перемоги, 109);

- Солом’янське районне управління – (044) 275-13-71 (пр-т Повітрофлотський, 49);

- Шевченківське районне управління – (044) 486-01-53 9 (вул. Герцена, 9).

Управління кадрового забезпечення ГУМВС України в місті Києві

 

При управлінні столичної міліції створено консультативно-експертну раду

Відповідно до рішення розширеної наради керівництва МВС України при Головному управління столичної міліції створено консультативно-експерту раду з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина. Головними напрямками діяльності ради є проведення фахових консультацій, розгляд наукових рекомендацій та обговорення важливих питань діяльності столичної міліції.

До складу ради увійшли провідні фахівці в галузі права, міжнародних відносин, соціології:

Боднар Василь Євгенович, начальник Управління з питань правоохоронної роботи, зловживання та протидії корупції;

Отець Богдан, настоятель церкви Великомученика Георгія Переможця;

Василишин Андрій Володимирович, радник МВС України;

Васюк Петро Григорович, голова профспілки атестованих працівників міліції;

Іщенко Олександр Михайлович, народний депутат України;

Мисик Володимир Юрійович, народний депутат України;

Павлик Віталій Андрійович, депутат Київради;

Палюк Павло Іванович, голова Асоціації ветеранів ГУМВС України в місті Києві;